Stad

Frivilligkveld

For:
Frivillige, lag, organisasjonar, tilsette, politikarar og andre interesserte i Stad kommune. 

Målet for kvelden:  ​
Ein god dialog mellom frivilligheita og kommunen der vi blir godt kjende med kvarandre og diskuterer idear, tankar og løysingar for felles utfordringar. I tillegg til inspirasjonsinnlegg, open runde, uformell prat og god mat  skal vi ha dialogsamtalar kommune og frivillige saman rundt eit (eller fleire) temabord kring ​
4 utvalde tema: ​

  • ​Alle med - barn og unge i aktivitet  ​
  • ​Leve heile livet / frivillige i eldreomsorga/ helse i alt vi gjer
  • Stadutvikling og gode nærmiljø + Anlegg for idrett og friluftsliv
  • Kvardagsintegrering / kvardagsinkludering 

Sjå program og finn lenke til påmelding:

Dato
22. mars 2023
Tid
17:30 - 20:30
Stad
Bryggja grendahus

Påmelding Frivilligkveld     
Påmeldingsfrist: Snarast og seinast 21.mars. 

Er du ungdom og treng skyss? Meld deg på so organisera Stad kommune skyss med midlar frå Vestland fylkeskommune. (LTU) 
Påmelding ungdomsskyss

PROGRAM:
17.30    Oppmøte - litt og bite i - prat rundt borda​

17.45    Kulturinnslag  og velkomne

18.00    Inspirerande historiar frå frivilligheita i Stad​

18.30    Beinstrekk med prat og påfyll av energi​

18.45    "Samtalen"​

               Dialogbord med tema der kommune og frivillige møtest. Alle må velje eit tema i påmeldinga.​

19.30    Kort beinstrekk​

19.45    Oppsummering tema​

20.00    Felles spørsmål - og svar​

20.25    Avslutning og vel heim​

20.30    Slutt

Meir informasjon om tema til gruppearbeid: 

  • Alle med - barn og unge i aktivitet  ​

Nasjonal statistikk viser at 33% av born og unge som var med på organisert fritidsaktivitet før pandemien ikkje er komne tilbake i desse aktivitetane. Kva kan vi saman gjere for å få med fleire i minst ein fritidsaktivitet? ​

  • Leve heile livet / frivillige i eldreomsorga/ helse i alt vi gjer: ​

Ein aktiv kvardag heile livet gir betre folkehelse og førebyggjer einsemd. Kva kan vi saman gjere for at ​
fleire eldre kan delta/vere frivillig i aktivitet livet ut? Korleis kan vi arbeide for å helsefremjande aktivitet ​
i alt vi gjer? ​

  • Stadutvikling og gode nærmiljø + Anlegg for idrett og friluftsliv:  ​

Vi har mange fine og attraktive stader folk kan bu, trivast og vere aktive i kommunen vår. Korleis kan vi arbeide saman kommune og frivillige for å skape anlegg, arenaer, hjartestadar og vise dei fram for både fastbuande og dei som ønskjer å flytte til desse stadane? ​

  • Kvardagsintegrering / kvardagsinkludering ​

Det er mange som flyttar til Stad og mange flyktningar som vert busette i Stad. I tillegg er det nokon ​
som fell utanfor og av ulike årsaker ikkje deltek på aktivitet/arrangement og i sosiale settingar. Kva kan kommune og frivillige gjere i lag for å få alle til å kjenne seg velkomne, inkluderte og trivast på den ​
plassen dei bur?  

Ved spørsmål kan ein kontakte frivilligsentralane via Stad kommune på tlf.: 578 85 800 

Arrangør

Frivilligsentralen og Stad kommune

Kontakt

Astrid Grete Torheim tlf 414 60 042 eller Maria Helgesen tlf 958 69 223