VELKOMEN til ny kommune og ny nettside!

Planar og strategiar

Planar og strategiar

Kommuneplanen er kommunen sin overordna styringsverktøy og inneheld to delar; ein samfunnsdel og ein arealdel. Samfunnsdelen legg føringar for samfunnsutvikling og tenester, og Arealdelen fastsett arealutviklinga, vekst og vern i kommunen

Stad kommune skal i 2020 utarbeide ein samla kommuneplan for den nye kommunen.

Innan første året i kvar valperiode skal kommunestyret vedta ein kommunal planstrategi. Dette er ikkje ein plan, men eit verktøy for kommunen til å fastleggje og prioritere det vidare planarbeidet.

Føremålet med den kommunale planstrategien er å få ein samla oversikt og vurdering av kommunen sitt planbehov i kommunestyreperioden. Planstrategien kan i tillegg gje føringar for kommunen sitt plansystem og planressursar. Planstrategien skal omfatte ei drøfting av kommunen sine strategiske val knytt til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringar, sektorane si verksemd og ei vurdering av kommunen sitt planbehov i perioden.

Oppstart av arbeid 

Formell oppstart av arbeidet med planstrategi for perioden 2020-2023 blei lagt fram som sak for Stad kommunestyre 24. oktober 2019. Arbeidet med planstrategi er delt i tre fasar; førebu, utarbeide og vedta. Prosjektplanen legg til rette for å starte arbeidet med den førebuande fasen. I prosjektplanen er det gjort nærare greie for kva som skal skje i dei ulike fasane og kven som har mynde i ulike delar av prosessen.

Forslag til planstrategi 2020-2023

Forslag til planstrategi for Stad kommune blei lagt ut offentleg før kommunestyret si behandling 13. desember 2019.

Formålet med planstrategien er å ta stilling til kva planar vi skal ha i Stad kommune. I forslaget til planstrategi er det lagt opp til å utarbeide kommuneplan med både samfunnsdel og arealdel. 

Planstrategi for Stad kommune 2020-2023 

Vedtak kommunstyret 13. desember 2019

Prosjektplan Planstrategi Stad kommune 2020-2013

Status og utviklingstrekk for Stad kommune

Grunnlagsdokument planstrategi, forventningar til kommunen si planlegging

Grunnlagsdomument planstrategi, behov for nye planar i Stad kommune

Gjeldande planar

Inntil ny samfunnsdel og arealdel er klar vil dagens planverk vere gjeldande.

Her finn du gjeldane planar.

Stategiar for stadutvikling, næring og reiseliv

Strategi for næring (PDF, 17 MB)

Strategi for reiseliv (PDF, 21 MB)

Strategi for stadutvikling (PDF, 19 MB)

Rapportar frå stadanalyse