MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Planar og strategiar

Planar og strategiar

Kommuneplanen er kommunen sin overordna styringsverktøy og inneheld to delar; ein samfunnsdel og ein arealdel. Samfunnsdelen legg føringar for samfunnsutvikling og tenester, og Arealdelen fastsett arealutviklinga, vekst og vern i kommunen.

Stad kommune har i 2020 utarbeidd ein samla kommuneplan for den nye kommunen.

Innan første året i kvar valperiode skal kommunestyret vedta ein kommunal planstrategi. Dette er ikkje ein plan, men eit verktøy for kommunen til å fastleggje og prioritere det vidare planarbeidet.

Føremålet med den kommunale planstrategien er å få ein samla oversikt og vurdering av kommunen sitt planbehov i kommunestyreperioden. Planstrategien kan i tillegg gje føringar for kommunen sitt plansystem og planressursar. Planstrategien skal omfatte ei drøfting av kommunen sine strategiske val knytt til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringar, sektorane si verksemd og ei vurdering av kommunen sitt planbehov i perioden.

Planstrategi for Stad kommune

Formålet med planstrategien er å ta stilling til kva planar vi skal ha i Stad kommune. I forslaget til planstrategi er det lagt opp til å utarbeide kommuneplan med både samfunnsdel og arealdel. 

Planstrategi for Stad kommune 2020-2023  (PDF, 2 MB)

Vedtak kommunstyret 13. desember 2019

Status og utviklingstrekk for Stad kommune

Grunnlagsdokument planstrategi, forventningar til kommunen si planlegging (PDF, 789 kB)

Grunnlagsdomument planstrategi, behov for nye planar i Stad kommune (PDF, 535 kB)

Ny samfunnsdel for Stad kommune

Samfunnsplan for Stad kommune blei vedteken i Stad kommunestyre 10. september 2020 (PDF, 2 MB)

Kommuneplanen sin samfunnsdel - Stad kommune mot 2030 (PDF, 4 MB)

Gjeldande planar

Inntil ny arealdel er klar vil dagens plan vere gjeldande.

Her finn du gjeldane planar.

Stategiar for stadutvikling, næring og reiseliv

Strategi for næring (PDF, 17 MB)

Strategi for reiseliv (PDF, 21 MB)

Strategi for stadutvikling (PDF, 19 MB)

Rapportar frå arbeid med stadutvikling 2018

Stadanalyser 2019/2020

Selje (PDF, 32 MB)
Leikanger (PDF, 10 MB)

Plan for helse og omsorg 

Plan for helse og omsorg vedteken av Eid kommunestyre 21.06.2018.

Kortversjon

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024