Detaljregulering for Stad skipstunnel - høyring og offentleg ettersyn med frist 8. april 2023

Detaljregulering for Stad skipstunnel vart handsama av Utval for areal og eigedom i sak 23/020 den 08.02.2023.

UAE- 23/020 Vedtak

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljregulering for Stad skipstunnel med plan-ID 2022010 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Utval for areal og eigedom ber administrasjonen ta kontakt med Vestland Fylkeskommune om etterbruk av anleggstunnel opp mot hovudveg over Manseidet.

Føremålet med planen

Hovudføremålet med planarbeidet er å leggje til rette for skipstunnel med tilhøyrande anlegg, anleggstunnel, nytt næringsområde i Moldefjorden og større hamneareal med bruk av massar som vert teke ut ved bygging av Stad skipstunnel. Vidare vert det lagt opp til utviding av småbåthamn, utbetring av kryss mellom kommunalveg 4500 og fylkesveg 620, tilrettelegging for fritids- og turistformål, sikring av større område for vernskog og mindre tekniske rettingar i plankart. Kystverket har behov for å nytte området som rigg- og anleggsområde i byggeperioden for Stad skipstunnel. Stad kommune har interesse av å overta ferdigutfylt og tilrettelagt offentleg næringsområde når Kystverket har avslutta bruken av området som riggplass i anleggsperioden. Stad kommune har teke initiativ til planendringa.

Offentleg ettersyn

Offentleg ettersyn skal sikre at offentlege organ, naboar, interesseorganisasjonar og andre får høve til å uttale seg om planforslaget før endeleg vedtak.

Meir informasjon

Saksutgreiinga, plandokument, tilhøyrande rapportar og vedlegg finn du på høyringssaka:

Detaljregulering for Stad skipstunnel

Du kan òg kome innom rådhuset på Nordfjordeid eller innbyggjartorget på kommunehuset i Selje og få utskrift av dokumenta der.

Merknad til planforslaget

Du har høve til å kome med skriftleg uttale til planforslaget, til dømes om arealbruk, omsyn eller andre relevante opplysningar. Send uttale via innspelsskjema på lenkja over.

Alternativt kan du sende uttale på e-post til post@stad.kommune.no, eller på papirpost til Stad kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid.

Frist for å kome med uttale er 8. april 2023.