MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Melding om feltarbeid

Melding om feltarbeid

Klikk for stort bilete

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomfører på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norges bondelag, og Norsk bonde- og småbrukarlag kontinuerlig overvåkinga av fuglebestander i jordbrukslandskapet 

Dette er en overvåking som ble startet i 2000 . Arbeidet foregår på tilfeldig utvalgte flater a 1 km 2 over hele landet . I 2020 vil det være syvende gang vi besøker flatene i deres kommune.  Norsk Ornitologisk Forening skal på oppdrag for NIBIO gjøre registreringer av fugl i fra slutten av mai og forste del av juni.

 Dette arbeidet utføres grytidlig om morgenen (04.00-09.00) på ni utvalgte punkt på flatene. Dette arbeidet vil fort sette i årene framover og vi vil omtrent hvert tredje år komme tilbake til de flatene som ligger i deres kommune.

Dette brevet er for a informere om arbeidet slik at dere er oppmerksomme på at personer vil kunne observeres i jordbrukslandskapet nær din eiendom i den angitte tidsperioden. Av praktiske grunner vil det ikke være mulig å varsle nøyaktig dato når kartlegginger skal gjennomføres fordi det er væravhengig.

Flatene som inngår i prosjektet er anonyme for offentligheten og resultatene fra de enkelte flater brukes bare i framstilling av regional og nasjonal statistikk. Det er et viktig poeng at undersøkelsen i seg selv ikke skal påvirke bruk av arealene ettersom disse skal være typiske/ representative for utviklingen ellers i norsk jordbrukslandskap.

 

Prosjektleder

Dr Christian Pedersen

TIf. 974 34 123

E-post : christian.pedersen@nibio.no