Stad

Overordna retningslinjer for tilskot til skogvegbygging, drift med taubane, hest o.a. og skogkultur i Stad kommune

Overordna retningslinjer for tilskot til skogvegbygging, drift med taubane, hest o.a. og skogkultur i Stad kommune

Overordna retningslinjer for tilskot til skogvegbygging, drift med taubane, hest o.a. og skogkultur er grunnlaget for kommunens fordeling av tilskotsmidlar til skogbruk.

Planen er utarbeidd av landbruksavdeling for Gloppen og Stad kommune.

Frå 01.01.2020 er det kommunane som har løyvingsfullmakta for tilskot til alle skogbrukstiltaka etter «Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket» (NMSK-forskrifta). Fylkesmannen fordeler rammer til kommunane for dei statlege tilskotsordningane som omfattast av forskrifta.

Denne fordelinga er underlagt instruksjonsretten hjå statsforvaltinga, og instruksjonsmynda er delegert frå Landbruks- og matdepartementet til Landbruksdirektoratet og fylkesmennene. Avgjersler i medhald av denne instruksjonsmynda er ikkje enkeltvedtak, jf. forvaltingslova § 2, og kan ikkje klagast på.

Dei følgjande retningslinene byggjer på ”Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket”,  retningslinjer utarbeidd av Fylkesmannen i Vestland for 2019 og orientering om tilskot frå Fylkesmannen i Vestland for 2020.

Stad kommune skal i dialog med lokallag, landbruksorganisasjonane og Fylkesmannen fastsette desse retningslinene. Retningslinene skal gjelde fram til nye vert publisert.

Utkast av retningslinjer er hermed sendt ut til utsegn frå relevante mottakarar.

I tillegg er utkast utlyst på heimesida til Stad kommune og på Facebook.

For dei som ikkje brukar internett, ligg eksemplar på sentralbordet i Stad kommune.

 

Har du innspel?

Retningslinjer er lagt ut for at alle offentlege organ, interesseorganisasjonar og andre får høve til å uttale seg i før vedtak av Overordna retningslinjer.

Du har høve til å kome med skriftleg uttale til Overordna retningslinjene.

Frist for å kome med uttale er sett til 20. mars 2020

Uttale skal merkast 20/460 og sendast per e-post; post@stad.kommune.no  eller post til

Stad kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid.

 

Vidare handsaming:

Når høyringsfristen er ute, vil Landbrukssjef samanfatte innkome uttaler og vurdere disse slik at dei vert framlagde til politisk handsamning i Teknisk – og samfunnsutval og vidare hjå Kommunestret til endeleg handsaming.

Dersom det ikkje kjem inn vesentlege merknader, vert Overordna retningslinjer lagd fram for handsaming som den er.

 

Sjå planen her