Avgrensa høyring av detaljregulering for Moldestad næringsområde med frist 13.02.2023

Avgrensa høyring av detaljregulering for Moldestad næringsområde med frist 13.02.2023

Plankonsulent Nordplan AS utarbeider på vegne av oppdragsgjevar Pelagia AS og Stad Eigedomsutvikling KF ein reguleringsplan som legg rammer og føringar for Detaljregulering for Moldestad næringsområde.
 

Planen er no på avgrensa høyring fram til 13.02.2023

Det som er nytt til denne avgrensa høyringa er at kart og føresegner i noko grad er endra sidan førre høyring og at planomtala er oppdaterte med utfyllande informasjon. Endringar og oppdateringar er gjort i samsvar med høyringsuttalene som kom inn etter den offentlege høyringa i fjor, og i dialog med dei avsendarane av uttalene.

De finn oppdatert kart og føresegner her:

6.0 - Plankart vertikalnivå 2 rev1, 20.01.2023 (Nordplan AS) (PDF, 591 kB)

7.0 - Føresegner, 06.06 (PDF, 755 kB)

Revidert planomtale finn de her:

0.0 - Planomtale (PDF, 28 MB)

Andre dokument i saka kan de sjå her:

1.0 - Planinitiativ, 14.06.2019 (Nordplan AS) (PDF, 676 kB)

2.0 - Oppstartsmøtereferat, 03.09.2019 (Stad kommune) (PDF, 324 kB)

3.0 - Varslingsbrev, 06.11.2019 (Nordplan AS) (PDF, 217 kB)

4.0 - Oppsummering av innspel, 06.06.2022 (Nordplan AS) (PDF, 5 MB)

5.0 - ROS rev1, 20.01.2023 (Nordplan AS) (PDF, 4 MB)

5.1 - Marinarkeologisk undersøking, 11.08.1994 (Bergens sjøfartsmuseum) (PDF, 285 kB)

5.2 - Marinbiologisk undersøking, 18.10.2002 (Seksjon for anvendt miljøforsking) (PDF, 2 MB)

5.3 - Miljøundersøking Domstein Selje AS – Moldefjorden 2004-2006, J.nr. 0688-07 (Fjord-Lab AS) (PDF, 3 MB)

5.4 - Flaum- og skredfarevurdering, 25.08.2016 (SGC GeoFare AS) (PDF, 4 MB)

5.5 - Naturtypekartlegging i Moldefjorden og Kjødepollen, 26.01.2017 (Fishguard AS) (PDF, 7 MB)

5.6 - Geoteknisk grunnundersøking i sjø – område AUST, 14.10.2021 (Multiconsult AS) (PDF, 7 MB)

5.7 - Geoteknisk vurdering – område AUST, 14.10.2021 (Multiconsult AS) (PDF, 4 MB)

5.8 - Miljøgeologisk vurdering - område AUST, 04.04.2022 (Multiconsult AS) (PDF, 2 MB)

5.9 - Rammeplan VAO, 01.06.2022 (Fjordvarme AS) (PDF, 2 MB)

5.10 - Geoteknisk notat - område VEST, 09.06.2022 (Multiconsult AS) (PDF, 3 MB)

5.11 - Geoteknisk grunnundersøking i sjø og på land – område VEST, 12.08.2022 (Multiconsult AS) (PDF, 8 MB)

5.12 - Miljøgeologisk vurdering – område VEST, 17.08.2022 (Multiconsult AS) (PDF, 3 MB)

5.13 - Geoteknisk vurdering – område VEST, 04.10.2022 (Multiconsult AS) (PDF, 7 MB)

5.15 - Støyfagleg vurdering, 16.11.2022 (Sweco) (PDF, 6 MB)

8.0 - Skisser til illustrasjon A10.01-Plan, 17.01.2023 (Nordplan AS) (PDF, 2 MB)

9.0 - Skisser til illustrasjon A10.02-Plan, 17.01.2023 (Nordplan AS) (PDF, 2 MB)

10.0 - Skisser til illustrasjon A12.01-Snitt 1, 17.01.2023 (Nordplan AS) (PDF, 204 kB)

11.0 - Skisser til illustrasjon A12.01-Snitt 2 og 3, 17.01.2023 (Nordplan AS) (PDF, 301 kB)