MELDING

INFO korona nasjonalt

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Planprogrammet til kommunedelplan for sjøareala i Stad kommune vedteke

Planprogrammet til kommunedelplan for sjøareala i Stad kommune vedteke

Stad formannskap har vedteke planprogrammet for utarbeiding av kommunedelplan for sjøareal i Stad kommune.

Kommunedelplanen for sjøareal i Stad kommune legg rammene for ein heilskapleg plan for alle sjøområda i den nye kommunen, der ein har fokus på næringsretta aktivitet i sjøområda.

Kommunedelplanen skal vere eit overordna plangrunnlag for fiskeri, hamner, farlei og energiproduksjon i sjøområda, slik at vi har eit godt grunnlag for å vurdere kvar det er tenleg å etablere næringsverksemd. Den skal ta omsyn til viktige naturtypar, kulturminner, verneområder og legge til rette for opplevingsbasert reiseliv i sjøområda og rekreasjon for fastbuande og besøkande. Planprogrammet dannar rammene for arbeidet med kommunedelplanen.

Vedteke planprogram (PDF, 2 MB)