Stad

Stad skipstunnel - søknader om tillatelse etter forurensningsloven

Stad skipstunnel - søknader om tillatelse etter forurensningsloven

Kystverket søkjer om løyve til utslepp frå mellombels anleggsverksemd og løyve til mudring, dumping og utfylling i sjø i samband med Stad skipstunnel. 

 

Søknadane skal handsamast av Statsforvaltaren i Vestland.

Høyringsfristen er 19. august 2022 og de kan lese og kome med merknadar til søknadane her: