Varsel om oppstart av planarbeid for E39 Skredestranda, skredsikring

Varsel om oppstart av planarbeid for E39 Skredestranda, skredsikring

Statens vegvesen varslar om oppstart av reguleringsplanarbeid for E39 på strekninga langs Skredestranda. Føremålet med planen er skredsikring.

Planavgrensing E39 Skredestranda   

Varsel om oppstart og meir informasjon om planarbeidet finn du på Statens vegvesen sine heimesider.

Eventuelle merknader til planarbeidet skal sendast skriftleg innan 5. april til:

Spørsmål i samband med reguleringsplanarbeidet kan rettast til Gun-Mari Ødegård på tlf. 97 73 88 44 eller på e-post: gun-mari.odegard@vegvesen.no

 

Meir informasjon:

Varsel om planoppstart E39 Skredestranda, skredsikring

Referat frå oppstartsmøte 2.12.2021

Planområdet i Kommunekart