Varsel om oppstart - detaljregulering av fritidsbustader, Ervik

Nordplan varslar om oppstart av detaljreguleringsplan for fritidsbustader i Ervik på Stadlandet.

Varsla planavgrensing Ervik 

Planområdet ligg på på gnr/bnr 245/3, på eit areal som dei siste åra har vore lite nytta. Stadt eigedomsutvikling AS er tiltakshavar og Nordplan AS er utførande konsulent.

Kunngjering med relevante dokument er tilgjengeleg på Nordplan sine heimesider.

 

Kom med innspel innan 20. april

Merknader eller innspel til planarbeidet sendast skriftleg på e-post til Siri Gausemel, sg@nordplan.no

eller i brev til Nordplan AS, Pb 224, 6771 Nordfjordeid

(kopi til Stad kommune, post@stad.kommune.no, eller til Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid)

Frist for innspel er sett til onsdag 20.04.22.

 

Meir informasjon: