Varsel om utviding av planavgrensing - detaljregulering for Stad molo og Leikanger indre hamn

Nordplan as varslar om ei mindre utviding av planavgrensing i detaljregulering for Stad molo og Leikanger indre hamn.

Kart med utviding av planavgrensing for Stad molo og Leikanger indre hamn  - Klikk for stort bileteAnnonsert utviding av planavgrensing. Tilleggsareal er merka med oransje sirkel.

Utvidinga vert gjort med sikte på å regulere og opparbeide fortau langs kommunal veg gjennom Stad næringspark, for å få eit trygt gangsamband mellom hamneområde/arbeidsplassar og sentrum. Planavgrensinga tek utgangspunkt i regulert midtlinje med 15 m til kvar side, men vil bli justert til å omfatte naudsynt areal når planforslaget blir utarbeidd.

Tiltakshavar for arbeidet er Stad Molo AS og Nordplan AS er utførande konsulent. Oppstart av planarbeidet var varsla i mai 2022. Varsling ved brev er sendt til grunneigarar på utvidingsområdet, naboar og berørte partar. Endringa er også varsla i Fjordabladet og Fjordenes Tidende.

Innspel eller merknader

Merknader eller innspel til utvidinga skal vere skriftlege, og sendast på e-post til Nordplan v/Siri Gausemel sg@nordplan.no eller i brev til Nordplan AS, Pb 224, 6771 Nordfjordeid.

(med kopi til Stad kommune; post@stad.kommune.no, eller til Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid)

Merknadsfrist er sett til tysdag 28.03.22.

Meir informasjon