Stad

Intern spørjeundersøking: Helsefremmande arbeid

Intern spørjeundersøking: Helsefremmande arbeid

Denne spørjeundersøkinga vert utført i samband med utarbeiding av kommunedelplan for helse og omsorg. Vi i prosjektgruppa ønsker å hente inn kunnskap og få synspunkt frå ulike fagfelt gjennom einingane i kommunen. 

Denne artikkelen inneheld informasjon om spørjeundersøkinga.  

Svar på spørjeundersøkinga skal sendast inn via Forms. 

Spørjeundersøkinga vert sendt ut til alle einingane som arbeidar utadretta i kontakt med innbyggarar og lokalsamfunn.  

Vi ønsker at tematikken i spørjeundersøkinga vert diskutert i einingane/avdelingane før de svarar, for å sikre at alle fagfelt får bidra med sin kunnskap og sikre brei kjennskap til modellane som er under utvikling. Spørsmåla er tilgjenglege lenger nede i artikkelen. Svara skal leverast via Forms. 

Diskusjon i eininga/avdelinga vil krevje at det vert sett av tid til t.d. i eit fast avdelingsmøte eller liknande.  

Einingsleiarane/avdelingsleiarane kan også vidaresende spørjeundersøkinga til avdelingar/tilsette med spesielle fagfelt som de meiner bør svare på denne. 

Tid til utfylling av spørjeundersøkinga vil variere alt etter kor mykje innspel de har. 

De er viktig at de sett dykk inn i utfyllande informasjon om utfordringar i høve demografi, helse og økonomi, utkast til Helse i alt vi gjer og Helsetrappa i Stad.