Stad

Planprogram for kommunedelplan for helse og omsorg 2023-2035

Planprogram for kommunedelplan for helse og omsorg 2023-2035

Stad formannskap vedtok planprogrammet for arbeidet med kommunedelplan for helse og omsorg 2023-2035 i F-sak 22/074, 9. juni 2022. 

Planprogrammet er eit eige arbeidsdokument, som ikkje må forvekslast med sjølve kommunedelplanen. I planprogrammet er det gjort nærare greie for bakgrunn, formål, korleis ein tenkjer å legge til rette for medverknad i planprosessen, korleis planarbeidet skal organiserast og kva framdriftsplan ein legg opp til. Formålet med ein kommunedelplan for helse og omsorg er å følge opp kommuneplanen sin samfunnsdel, og få på plass eit strategisk verktøy for å sikre god helse og omsorg i Stad kommune. 

Planprogram (PDF, 2 MB)