Kartlegging og verdisetting av friluftsområde

Hausten 2020 gjennomførte Stad kommune kartlegging og verdisetting alle område som nyttes til friluftsliv i kommunen.

Frå større turområde på fjellet til små grønkorridorar mellom bustadområde.

Formål med kartlegginga er å få på plass eit betre kunnskapsgrunnlag om friluftslivsområda i kommunen, eit temakart.

Temakarta er å finne i Miljødirektoratet sitt naturbase kart.

Temakart friluftslivsområde i Stad kommune