Kommunedelplan for helse og omsorg

Stad formannskap har vedteke å starte arbeidet med ny kommunedelplan for helse og omsorg. Planen skal følge opp kommuneplanen sin samfunnsdel, og vere ein strategisk plan med vekt på utvikling av samfunn og tenester, som møter samfunnsutfordringane på kort og lang sikt.

Status for planarbeidet

Stad formannskap vedtok å legge forslag til kommunedelplan for helse og omsorg ut til offentleg ettersyn.

No har alle mogelegheit til å kome med innspel til forslag til kommunedelplan for helse og omsorg, før den skal vedtakast til sommaren. Frist for innspel er 5. mai 2023.

Offentleg ettersyn av planforslaget​​​​​​​

Ansvar og mandat 

Kommunedelplanen vert utarbeidd etter reglane i plan- og bygningslova kapittel 11, og skal vedtakast av Stad kommunestyre. Fram til endeleg vedtak er det formannskapet som tek avgjersler knytt til planprogram og offentleg ettersyn av planforslag. Alle politiske råd og utval er involvert i den politiske behandlinga.

Planprogrammet er førande for planarbeidet, både for prosess og innhald. 

Planprogram for kommunedelplan helse og omsorg 2023-2035

Medverknad

Når Stad kommune skal vedta planar for framtidig utvikling, har alle rett til å kome med sine meiningar undervegs i prosessen. Du kan til dømes bidra med kunnskap om behov og utfordringar, og med tankar om utviklingsretning og satsingar som du meiner er viktig. 

Både innbyggarar og lokale lag og organisasjonar vert spesielt oppfordra til å involvere seg. Aktiv deltaking er viktig for lokaldemokratiet, for lokal samfunnsutvikling og for å få ein god plan.

Innsiktsfase

Første del av planarbeidet vil vere ein innsiktsfase. I denne fasen vil det bli utarbeidd eit kunnskapsgrunnlag som dannar grunnlag for å ta val knytt til strategiske satsingar for framtida.

Kunnskapsgrunnlaget vil handle om viktige tema og vere omfattande med utfyllande kunnskap om status i høve helse og omsorg i Stad kommune, og utviklingstrekk og satsingar nasjonalt, regionalt og lokalt. Her vil både utfordringar og moglegheiter vere tema. I arbeidet med kunnskapsgrunnlaget vil det også bli gjort nærare greie for avgrensing i planarbeidet oppimot andre planar, anna planarbeid, samt korleis helse og omsorg heng saman med andre tema og korleis det strategiske nivået heng saman med meir utdjupande tema- og handlingsplanar.

Gjeldande plan

Fram til ny plan vert vedteken vil Eid kommune sin kommunedelplan for helse og omsorg 2018-2030 vere gjeldande. 

Eid - kommunedelplan for helse og omsorg 2018-2030