• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om helse- og omsorgstenester

Informasjon

Informasjon om helse- og omsorgstenester i Stad kommune:

Tenestane innan helse og omsorg er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og/eller nedsett helse treng praktisk hjelp, tryggleikstiltak eller heimesjukepleie.

Opplysningar om søkjar vert registrert i kommunen sitt fag- og sakshandsamingssystem for omsorgstenestene.

Du vert kontakta vedrørande kartleggingssamtale for å finne ut kva type hjelp du treng.

Tenester vert innvilga etter ei individuell vurdering av hjelpebehovet ditt.

Kva er IPLOS?

Nokre av opplysningane kommunen ber deg om, blir registrerte etter ein eigen standard og sende til eit sentralt register som blir kalla IPLOS. Her blir opplysningane oppbevarte. Registeret skal brukast i samband med statistikk og forskning.

Namnet ditt og adressa di er ikkje med i IPLOS-registeret. Fødselsnummeret ditt er erstatta med eit tilfeldig nummer, slik at ingen kan kjenne att deg eller opplysningane om deg.

Kvifor IPLOS?

I dag veit vi for lite om dei ressursane og bistandsbehova den enkelte brukaren har. God kunnskap om bistandsbehovet gir kommunen grunnlag for å planleggje og legge til rette tenestene. Sentrale styresmakter får også betre kunnskap som grunnlag for å styre og utvikle tenestene.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon5' generert (målt tidsbruk: 2ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Personopplysningar' generert (målt tidsbruk: 17ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Parorande_verje2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Andre_kontakter' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Tenester_' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Grunngjeving' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Fullmakt' generert (målt tidsbruk: 16ms)
(78ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 40ms)
(78ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 54ms)
(78ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(78ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 354 kontroller gjennomgått
(78ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(78ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(78ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (42 objekttrær) - OK
(78ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(78ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(78ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 1ms)
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Sivilstand.Vel.E.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Sivilstand.Vel.G.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Sivilstand.Vel.S2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Sivilstand.Vel.U.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Tal_personar_i_husstande.synlig] = "False"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Tal_personar_i_husstande.Tal_vaksne._03.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Tal_personar_i_husstande.Tal_vaksne._1.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Tal_personar_i_husstande.Tal_vaksne._2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Tal_personar_i_husstande.Tal_vaksne._3.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Tal_personar_i_husstande.Tal_vaksne._4.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Tal_personar_i_husstande.Tal_vaksne.F.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Tal_personar_i_husstande.Tal_born_under_18_ar._02.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Tal_personar_i_husstande.Tal_born_under_18_ar._12.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Tal_personar_i_husstande.Tal_born_under_18_ar._22.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Tal_personar_i_husstande.Tal_born_under_18_ar._32.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Tal_personar_i_husstande.Tal_born_under_18_ar._42.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Tal_personar_i_husstande.Tal_born_under_18_ar.F2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Husdyr.Kva_dyr_har_du__.synlig] = "False"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Parorande_verje2.Kontaktinformasjon_paror.Relasjon2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Parorande_verje2.Kontaktinformasjon_paror.Relasjon2.Sambuar.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Parorande_verje2.Kontaktinformasjon_paror.Relasjon2.Niese_nevo3.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Parorande_verje2.Kontaktinformasjon_paror.Relasjon2.Mor_far3.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Parorande_verje2.Kontaktinformasjon_paror.Relasjon2.Ektefelle4.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Parorande_verje2.Kontaktinformasjon_paror.Relasjon2.Bror_soster3.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Parorande_verje2.Kontaktinformasjon_paror.Relasjon2.Born.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Parorande_verje2.Kontaktinformasjon_paror.Relasjon2.Barnebarn_oldebarn3.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Parorande_verje2.Kontaktinformasjon_paror.Relasjon2.Annet.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Andre_kontakter.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Andre_kontakter.Gruppe4.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Andre_kontakter.Gruppe4.Fastlege2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Andre_kontakter.Gruppe4.Fastlege2.Oppgje_fastlege.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Andre_kontakter.Gruppe4.Fastlege2.Veit_ikkje.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Andre_kontakter.Navn_pa_fastlege.Rad3.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Andre_kontakter.Navn_pa_fastlege.Rad3.Fornavn3.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Andre_kontakter.Navn_pa_fastlege.Rad3.Etternavn3.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Andre_kontakter.Navn_pa_fastlege.Legekontor.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tenester_.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tenester_.Mottar_du_helse__og_omso.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tenester_.Mottar_du_helse__og_omso.RadioKnappListe.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tenester_.Mottar_du_helse__og_omso.RadioKnappListe.Ja.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tenester_.Mottar_du_helse__og_omso.RadioKnappListe.Nei.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tenester_.Kva_type_tenester_far_du.Tekstboks.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tenester_.Gjer_kort_greie_for_kva_.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tenester_.Gjer_kort_greie_for_kva_.Tekstboks2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Grunngjeving.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Grunngjeving.Skriv_ei_kort_grunngjevi.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Grunngjeving.Skriv_ei_kort_grunngjevi.Tekstboks4.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Fullmakt.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Fullmakt.Soknad_er_fylt_ut_av_.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Fullmakt.Soknad_er_fylt_ut_av_.RadioKnappListe2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Fullmakt.Soknad_er_fylt_ut_av_.RadioKnappListe2.Sokjar.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Fullmakt.Soknad_er_fylt_ut_av_.RadioKnappListe2.Parorande.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Fullmakt.Soknad_er_fylt_ut_av_.RadioKnappListe2.Verje.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Fullmakt.Soknad_er_fylt_ut_av_.RadioKnappListe2.Andre.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Fullmakt.Soknad_er_fylt_ut_av_.Relasjon5.Sambuar4.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Fullmakt.Soknad_er_fylt_ut_av_.Relasjon5.Niese_nevo6.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Fullmakt.Soknad_er_fylt_ut_av_.Relasjon5.Mor_far6.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Fullmakt.Soknad_er_fylt_ut_av_.Relasjon5.Ektefelle7.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Fullmakt.Soknad_er_fylt_ut_av_.Relasjon5.Bror_soster6.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Fullmakt.Soknad_er_fylt_ut_av_.Relasjon5.Born4.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Fullmakt.Soknad_er_fylt_ut_av_.Relasjon5.Barnebarn_oldebarn6.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Fullmakt.Soknad_er_fylt_ut_av_.Relasjon5.Annet4.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Fullmakt.Gruppe5.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Fullmakt.Gruppe5.Informasjon10.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Fullmakt.Gruppe5.SjekkBoksListe6.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Fullmakt.Gruppe5.SjekkBoksListe6.Eg_samtykker.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Parorande_verje2.Kontaktinformasjon_paror.Kva_relasjon.synlig] = "False"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Andre_kontakter.Navn_pa_fastlege.synlig] = "False"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tenester_.Kva_type_tenester_far_du.synlig] = "False"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Fullmakt.Soknad_er_fylt_ut_av_.Namn6.synlig] = "False"
ScriptEvent
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(171ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Vel"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Tal_vaksne"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Tal_born_under_18_ar"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Relasjon2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Relasjon5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
Vent...

Loader