• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter

Informasjon

Utslepp av sanitært avløpsvatn er søknadspliktig jf. forurensningsforskrifta kapittel 12. Søknad med alle naudsynte opplysningar og vedlegg sendast til og handsamast av kommunen der det vert søkt om utslepp. Søknad i samsvar med standardkrava i kapittel 12 vert handsama innan seks veker. Søknad om unntak frå standardkrava i kapittel 12 vert handsama utan ugrunna opphald, men handsaminga vil då kunne ta meir enn seks veker.

For prosjektering og utføring av avløpsanlegget gjelder føresegnene i plan- og bygningslovens § 20-1og 2 vedrørande søknad om løyve til tiltak, godkjenning av føretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det føreligg ein igangsettingsløyve frå kommunen.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(46ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 8ms)
(62ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 10ms)
(93ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 24ms)
(140ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon2' generert (målt tidsbruk: 7ms)
(171ms) SkjemaService: Steg 'Sokjar' generert (målt tidsbruk: 22ms)
(187ms) SkjemaService: Steg 'Soknaden_gjeld' generert (målt tidsbruk: 25ms)
(187ms) SkjemaService: Steg 'Utsleppsstad' generert (målt tidsbruk: 4ms)
(187ms) SkjemaService: Steg 'Reinsegrad' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(203ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg' generert (målt tidsbruk: 14ms)
(203ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 76ms)
(203ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 116ms)
(281ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(281ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 666 kontroller gjennomgått
(281ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(281ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(421ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (51 objekttrær) - OK
(421ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Zip_code"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(421ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(421ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(421ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 148ms)
(484ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(484ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sokjar.Ansvarleg_sokjar.synlig] = "False"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Gruppe.Kva_type_utslepp.Nytt_utslepp_2.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Gruppe.Kva_type_utslepp.Vesentleg_auke_av_utslep2.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Gruppe.Kva_type_utslepp.Rehabilitering_av_eksist2.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Gruppe.Kva_slags_bygning_.synlig] = "False"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Gruppe.Kor_mange_hus_bygningar_.synlig] = "False"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Gruppe.Ligg_det_fore_samtykke_f.synlig] = "False"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Andre_eigedomar_som_er_k.synlig] = "False"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utsleppsstad.Gruppe2.Om_utsleppstaden2.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utsleppsstad.Gruppe2.Om_utsleppstaden2.Innsjo____.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utsleppsstad.Gruppe2.Om_utsleppstaden2.Bekk_Elv____.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utsleppsstad.Gruppe2.Om_utsleppstaden2.Elvemunning___.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utsleppsstad.Gruppe2.Om_utsleppstaden2.Sjo___.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utsleppsstad.Gruppe2.Om_utsleppstaden2.Stadeigne_lausmassar.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utsleppsstad.Gruppe2.Om_utsleppstaden2.A.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utsleppsstad.Gruppe2.Ev_merknad_til_utsleppst.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utsleppsstad.Gruppe2.Namn_pa_lokalitet.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utsleppsstad.Gruppe2.Oppgje_koordinatar.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utsleppsstad.Gruppe3.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utsleppsstad.Gruppe3.Er_utsleppet_til_vatn.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utsleppsstad.Gruppe3.Er_utsleppet_til_vatn.Ja4.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utsleppsstad.Gruppe3.Er_utsleppet_til_vatn.Nei4.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utsleppsstad.Gruppe3.Utsleppets_storleik__for.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Gruppe4.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Gruppe4.Reinsegrad2.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Gruppe4.Reinsegrad2.Utslippsstad_i_mindre_fo2.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Gruppe4.Reinsegrad2.Utsleppsstad_i_folsamt_n2.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Gruppe4.Reinsegrad2.Det_sokes_unntak_fra___12.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Gruppe4.Reinsekrav.a__Reinsekrav_for_sanita.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Gruppe4.Reinsekrav.b__Reinsekrav_for_sanita.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Gruppe4.Reinsekrav.c__Reinsekrav_for_sanita.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Gruppe4.Reinsekrav.Kun_utslepp_av_gravatn__2.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Type_reinseanlegg.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Type_reinseanlegg.SjekkBoksListe2.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Type_reinseanlegg.SjekkBoksListe2.Ureinsa__direkte_utslepp2.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Type_reinseanlegg.SjekkBoksListe2.Ureinsa__direkte_utslepp.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Type_reinseanlegg.SjekkBoksListe2.Infiltrasjonsanlegg.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Type_reinseanlegg.SjekkBoksListe2.Sandfilteranlegg.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Type_reinseanlegg.SjekkBoksListe2.Biologiske_reinseanlegg.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Type_reinseanlegg.SjekkBoksListe2.Kjemisk_reinseanlegg.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Type_reinseanlegg.SjekkBoksListe2.Kjemisk_biologisk_reinse.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Type_reinseanlegg.SjekkBoksListe2.Tett_tank__for_alt_avlau.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Type_reinseanlegg.SjekkBoksListe2.Tett_tank_for_svartvatn.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Type_reinseanlegg.SjekkBoksListe2.Biologisk_toalett_.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Type_reinseanlegg.SjekkBoksListe2.Konstruert_vatmark.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Type_reinseanlegg.SjekkBoksListe2.Tett_tank_for_svartvatn_.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Type_reinseanlegg.SjekkBoksListe2.Biologisk_toalett__grava.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Type_reinseanlegg.SjekkBoksListe2.Annen_loysning__spesifis.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Type_reinseanlegg.Reinsekrav_for_sanitart_.a__20___reduksjon_av_sus.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Type_reinseanlegg.Reinsekrav_for_sanitart_.b__180_mg_suspendert_sto.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Type_reinseanlegg.Reinsekrav_for_sanitart_.Kun_utslepp_av_gravatn__.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Type_reinseanlegg.Tillegg_for_minirenseanl.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Type_reinseanlegg.Tillegg_for_minirenseanl.Ja9.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Type_reinseanlegg.Tillegg_for_minirenseanl.Nei8.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Reinsegrad.Type_reinseanlegg.Anleggets_dimensjonerte_.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg.Vedlegg_A.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg.Vedlegg_C2.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg.Vedlegg_D.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg.Vedlegg_F.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg.Vedlegg_G.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg.Vedlegg_H.synlig] = "True"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utsleppsstad.Gruppe2.Spesifiser_kva_anna.synlig] = "False"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Utsleppsstad.Gruppe3.Utsleppssdjup_ma_vere_mi.synlig] = "False"
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(500ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
ScriptEvent
(421ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(421ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(421ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(421ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(421ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Zip_code"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(421ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(421ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(484ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["City"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(484ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(484ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kva_type_utslepp"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(484ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Om_utsleppstaden2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(500ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Reinsegrad2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
Vent...

Loader