• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Grunnkrav for å leige kommunal bustad

Skjemautfylling

Søknad om å leige kommunal gjennomgangsbustad

Grunnkrav for å leige kommunal bustad

Kommunen har eit avgrensa tal bustadar til fordeling. På bakgrunn av kommunen si plikt etter lova, vil tildeling av kommunal bustad skje etter skjønnsmessige vurderingar og etter kriteria under. Det skal også leggjast vekt på at bustaden skal vere eigna, og at ny bebuar må passe inn i det allereie etablerte bu-miljøet.

2.1. Noverande bustadforhold

 • Søkjar må som hovudregel ha budd og vore folkeregistert i kommunen i minst eitt år, eller ha anna nær tilknyting til kommunen. Kravet om å ha budd i kommune gjeld ikkje ny busetting av flyktningar som er busette etter avtale med staten
 • Søkjar er utan fast eller eigna bustad og/eller har ikkje klart å skaffe seg bustad sjølv

2.2. Alder, krav og rettar for søkjar

 • Søkjar må som hovudregel vere over 18 år på søknadstidspunktet
 • Det kan gjerast unntak frå krav til alder dersom søkjar har dagleg omsorg for barn, eller at det ligg føre andre særlege grunnar
 • Dersom søkjar er under 18 år, skal søknaden handsamast med evt. verje eller anna tenesteapparat
 • Unntak frå kravet om alder gjeld også ved mottak av einslege mindreårige flyktningar

2.3. Søkjarar med behov for oppfølging

 • Søkjar som har omfattande tenester frå hjelpeapparatet kan tildelast bustad så framt bustaden har betydning for eit heilskapleg tilbod
 • Søkjarar som tidlegare har misleghalde leigeforhold, kan tildelast bustad føreset at vedkommande har inngått eit målretta samarbeid med tenesteapparatet

2.4.Ordinær bustadsøkjarar

 • Ordinær bustadsøkjar må vere tilflyttar til kommunen på søkjetidspunktet, og ha prøvd å skaffe bustad på den private marknaden
 • Ordinær bustad søkjar får maks tre års leigetid
 • Ordinær bustad søkjar kan få bustad under føresetnad at bustaden ikkje er gitt tilskot frå Husbanken gjennom «Tilskot til utleigebustadar for vanskelegstilte»


Meir informasjon om retningslinjer for tildelinga av kommunal bustad finn du her

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 10ms)
(31ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Grunnkrav_for_a_leige_ko' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Personopplysningar' generert (målt tidsbruk: 14ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Bustadsituasjon' generert (målt tidsbruk: 2ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Samtykke' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 16ms)
(62ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 29ms)
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(62ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 229 kontroller gjennomgått
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(62ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(109ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (51 objekttrær) - OK
(109ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Zip_code"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(109ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(109ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 43ms)
ScriptEvent
(109ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(109ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(109ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(109ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(109ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Zip_code"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(109ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(109ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["City"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader