Spørjeundersøking om reisevanar i Stad kommune

Spørjeundersøking om reisevanar i Stad kommune

Arbeidet med lokal transportplan for Stad kommune er i gang. Planen skal vere eit politisk styringsdokument og verktøy som skal sikre ein føreseieleg og heilskapleg samferdslepolitikk i kommunen. Planen vil ta utgangspunkt i nasjonale føringar med tilpassing til våre lokale forhold.

For å få ein best mogleg plan for vår kommune er vi avhengig av eit godt lokalt kunnskapsgrunnlag. Vi gjennomfører derfor no kartleggingar for å få inn nødvendig kunnskap på området.

Dersom du har 5 minutt tid for å svare på spørsmåla, hjelper du oss til å forstå våre utfordringar og moglegheiter enda betre, slik at vi kan utvikle gode løysingar for framtida.

Håper du er med!  - Spørjeundersøkinga er heilt anonym og informasjonen du gjev blir behandla med tillit.

 

Spørjeskjema
Velg den staden du bur nærast.Velg den staden du bur nærast.* Skuleskyss tell som kollektivtransport.
Kan krysse av for fleire alternativ.* Skuleskyss tell som kollektivtransport. Kan krysse av for fleire alternativ.

Kan krysse av for fleire alternativ.Kan krysse av for fleire alternativ.


Kan krysse av for fleire alternativ.Kan krysse av for fleire alternativ.

Kan krysse av for fleire alternativ.Kan krysse av for fleire alternativ.Kan krysse av for fleire alternativ.Kan krysse av for fleire alternativ.

Kan krysse av for fleire alternativ.Kan krysse av for fleire alternativ.
Kan krysse av for fleire alternativ.Kan krysse av for fleire alternativ.


1 = Veldig misfornøgd, 6 = Veldig fornøgd
Felt merka med * må fyllast ut