Heimetenester

Heimetenester består av fleire typer tenester som kan tildelast etter søknad og ei fagleg vurdering av brukaren sine behov. Heimetenesta kan yte tenester inntil 24 timar/døgn til alle aldersgrupper som treng behandling, pleie- og omsorg i heimen. Heimetenesta i Stad kommune består av tre geografiske områder som samarbeidar tett om å yte tenester i private bustadar og kommunale omsorgsbustadar. 

Geografiske områder i heimetenesta: 

  • Nordfjordeid (Sone aust, vest, området Bryggja og Fossevegen bufellesskap) 
  • Selje/Stadtlandet (Sone Selje, Stadtlandet, Flatebø bufellesskap og Fredly bufellesskap)

Mål for tenesta

  • Førebygge, behandle og legge til rette for meistring av sjukdom, skade, liding og nedsett funksjonsevne
  • Gje tenestetilbod på rett nivå ut i frå kartlegging av tenestemottakar sitt behov
  • Tenestemottakar klarer seg i eigen bustad med nødvendig hjelp
  • Behov for plass på institusjon vert unngått eller utsett

Kriterier for tildeling

Tenesta blir tildelt personar som bur eller oppheld seg i kommunen, og som oppfyller kriteria for å få nødvendig helsehjelp. Vedtak vert fatta i tildelingsnemda. I vurderinga vert det lagt vekt på om søkjaren ut frå ei sjukepleiefagleg vurdering er heilt eller delvis avhengig av helsehjelp for å ivareta sine grunnleggande behov. Søkjar må heilt eller delvis ha behov for hjelp til å ivareta eiga helse på ein fagleg forsvarleg måte. Tenesta er behovsprøvd og tidsavgrensa. 

Heimetenesta tek kontakt med deg for å avtale eit kartleggingsbesøk dersom ein treng fleire opplysningar i saka. Du får eit skriftleg svar på søknaden. Dersom det ikkje er mogleg å gje deg eit skriftleg svar innan ein månad, vil du få informasjon om årsaka.

Du kan klage på vedtaket innan fire veker etter du har motteke det. Du må grunngje klagen. Klagen skal du sende til Stad kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid.

Søknad

Du nyttar skjema for søknad om helse- og omsorgstenester i Stad kommune. I søknaden skriv du kva du treng hjelp til. Dersom du treng hjelp med støttestrømper, augedråpar eller multidose (dosering av medikament) kan du ta kontakt med ditt lokale apotek for utprøving av hjelpemiddel og privat multidose i første omgong. 

Her kan du søkje om helse- og omsorgstenester

Søknad om helse- og omsorgstenester papirutgåve (PDF, 135 kB)

Prisar

Det er inga eigenbetaling for helsetenester i heimen og personretta praktisk bistand. Dersom du får helsetenester i heimen, kan du etter tre månader ha rett til gratis tannhelsetenester.

Har du spørsmål?

Om du har spørsmål kan du ta kontakt med heimetenesta i det området der du bur eller oppheld deg. 
 

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Informasjon til deg som mottek tenester
 

Kontakt

Avdelingsleiar heimetenesta Nordfjordeid
Telefon 57 88 58 55

Telefontid kl.10.00 - 11.00 og 13.00-14.00. 

Avdelingsleiar heimetenesta Selje/Stadtlandet
Mobil 41 00 22 06

Telefontid kl. 10.00-11.00 og 13.00-14.00. 

Ingrid Hjelmeland
Assisterande einingsleiar heimetenesta
E-post
Telefon 97 53 02 65

Ansvarleg for sakshandsamingsteamet i kommunen 

Annette Hovden
Einingsleiar Heimetenesta
E-post
Mobil 45 47 84 72

For tida i foreldrepermisjon