Informasjon skule og barnehage

Tysdag 12. mai opnar skulane også for elevane på 5.–10. trinn. Vi er svært glad for at elevane kan kome tilbake til skulen!

 

Regjeringa har 7. mai vedteke at alle skular kan opne igjen fom mandag 11. mai. Opninga skal skje i tråd med ny, oppdatert rettleiar for smittevern. 

Stad kommune vil snarast kome med informasjon om plan for gjenopning av skulane i Stad. 

www.udir.no  ligg det ute mykje nyttig informasjon om situasjonen vi står i. 

Frå måndag 27. april opnar skulane for dei som går i 1. - 4. klasse. Her finn du info om skuletider. Vi ønskjer alle borna velkomne tilbake på skulane! 

Før skulane blei stengde i Noreg blei det ikkje registrert noko kjent smittespreiing blant born i barnehagar og barneskular. Samanlikna med vaksne er få born identifisert som smitta i Noreg og verda elles. Born og unge har så langt vist seg å ha svært låg risiko for å få alvorleg sjukdom med koronavirus. Risikoen er lågare enn for andre luftvegssjukdomar, som til dømes influensa.

Før barnehagane vart stengde i Noreg vart det ikkje registrert noko kjent smittespreiing mellom born i barnehagar. Samanlikna med vaksne er få born identifisert som smitta i Noreg og verda elles. Born og unge har så langt vist seg å ha svært låg risiko for alvorleg sjukdom med koronavirus. Dette er lågare enn for andre luftvegssjukdomar som born kan verte råka av, til dømes influensa og RS-virus.

Skular og barnehagar har vore stengde frå 13. mars. Regjeringa har bestemt at barnehagane skal opne att 20. april og skular/SFO (1.- 4. klasse) frå 27. april. Videregåande skular vil opne for yrkesfagelevar på VG2 og VG3.