MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Covid-19-utbrot i Stad - status laurdag 13. mars kl. 22.30

Covid-19-utbrot i Stad - status laurdag 13. mars kl. 22.30

Fredag vart 288 personar testa. Dette var i hovudsak andre test for born/elevar/tilsette i barnehageavdelinga og skuleklassane som vart sett i karantene tidleg i veka, og andre test av personar som elles har vore i karantene i sju dagar eller meir. Det er også teke første test av elevar og tilsette i klassa ved Eid ungdomsskule som vart sett i karantene torsdag kveld, og prøve av personar som vert testa på grunn av symptom på sjukdom.

Eit stort tal barn, elevar og tilsette vart testa for andre gong i karanteneperioden fredag. Dette gjeld born/tilsette i ei avdeling i Golvsengane barnehage, elevar/tilsette i klasse 1B, 4B og 6A ved Nordfjordeid skule og elevar/tilsette i klasse 9B ved Eid ungdomsskule. Svar på prøvene viser at det ikkje er påvist smitte i desse klassene/avdelinga ved andre gongs test. Alle born/elevar/tilsette i desse klassene/avdelinga som har fått stadfesta negativt svar på denne testen, kan no gå ut av karantene.

Elevar/tilsette ved vaksenopplæringa i LA-bygget på Nordfjordeid vart også testa for andre gong fredag. Det er heller ikkje påvist nye tilfelle av smitte innanfor dette skulemiljøet.   

Elevar/tilsette i klasse 10A vart sett i karantene torsdag kveld fordi ein elev i klassen då hadde fått påvist smitte. Denne eleven hadde ikkje blitt smitta på skulen, men kan ha vore smittsam i klassemiljøet måndag. Elevar/tilsette vart testa for første gang i karanteneperioden fredag. Svar på prøvene viser at éin av dei andre elevane i klasse 10A har fått påvist smitte. Denne eleven kan ha vore smittsam i klassemiljøet onsdag og torsdag. Karanteneperioden for elevar/tilsette i klasse 10A vert difor forlenga til og med søndag 21. mars. Alle vil verte testa på nytt i siste del av karanteneperioden.

Det er påvist ytterlegare sju tilfelle av smitte etter testing utført fredag. Fire av desse tilfella er innanfor same hustand. Alle tilfella har kjent kopling til tidlegare smitta. Dette har ført til eit mindre tal nye nærkontaktar, og dei fleste av desse er innanfor husstandane til dei smitta. Nærkontaktane er sett i karantene og vert testa søndag.

Eit stort tal personar vart elles testa fredag på grunn av symptom på sjukdom. Ingen av desse har fått påvist smitte.

Status laurdag kveld er då at til saman åtte nye personar har fått påvist smitte etter testing fredag. Dermed har til saman 31 personar fått påvist covid-19-smitte i Stad kommune under dette utbrotet. Omkring 60 personar er no i karantene.

Til trass for åtte nye smitta er situasjonen framleis at alle smittetilfella under utbrotet kan koplast til kvarandre, og i samråd med FHI er vurderinga at ein har kome langt i å kunne kontrollere utbrotet. Ein held fram med same tiltak som har vore nytta hittil.

Anbefalingane frå Stad kommune 9. mars er framleis gjeldande:

  • Vi ber alle om å vere nøye med å halde god avstand til andre i kvardagen, ha god handhygiene og ha svært lav terskel for å teste seg og halde seg heime ved teikn til sjukdom.
  • Vi ber alle ha så få nære kontaktar som mogeleg i kvardagen og unngå å samlast i grupper utanom eigen husstand eller kohort i barnehage/skule.
  • Vi oppmodar lag og organisasjonar i Stad om å utsetje/avlyse arrangement, treningar og andre fritidsaktivitetar der ein samlar folk i grupper.

Desse råda gjeld til smittesituasjonen er meir avklara.