MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Informasjon til tilsette i Stad kommune

Stad kommune får refundert utgifter til sjukefråvær og omorgsdagar som skuldast korona frå NAV. For å sende inn refusjonskrav må fråværet vere dokumentert.

Vi ber derfor om at alle tilsette som har hatt koronarelatert fråvær på grunn av omsorg for barn frå 13.03.2020 og koronarelatert sjukefråvær (eigenmeldt og legemeldt) frå 16.03.2020 om å dokumentere dette fråværet.

I denne artikkelen samlar vi svar på ulike spørsmål som kjem frå tilsette og leiarar i Stad kommune. I svara støttar vi oss på dei tilrådingane som KS gir til kommunane om arbeidsgjevartema.

Dersom det kjem nye retningslinjer og vedtak om arbeidsgjevartema, så vil vi forsøke å oppdatere her på denne sida.

Vi ber om at tilsette har dialog med sin næraste leiar. Leiarar kan ta kontakt med personalsjef Heidi Kroken Bruland for nærare rådgjeving i konkrete saker. Svar på spørsmål som fleire kan ha interesse av vil bli publisert her.

Nordfjordnett har begrensa linjekapasitet på fjerntilgangløysinga.

Vi ber om at IKT-brukarane våre følgjer retningslinjene nedanfor når det gjeld fjerntilgang til jobbnettverket:

Omtale av vilkår for sjukepengar og kva tilrettelegging og førebyggjande tiltak kommunen kan tilby for arbeidstakarar. 

Stad kommune viser til at DSB har definert kritiske samfunnsfunksjonar.

Kommuneleiinga har i møte 15.03.2020 presisert kven som er definert som kritisk personell i kommuneorganisasjonen.