MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Siste nytt

Regjeringa foreslår å opprette ei ordning der staten dekker ein andel av dei faste kostnadane for bedrifter som har stor nedgang i omsetnad som følgje av virusutbrotet og smitteverntiltaka. Ordninga skal vere enkel både å nytte og administrere, og blir utforma slik at det tek kort tid frå søknad til pengane er på konto. 

Helsedirektoratet har lagt føringar for helsestasjonsdrift under koronautbruddet, for å begrense smittespreiing. 
Tilbodet blir kraftig redusert og vi følger opp dei minste barna, barnevaksinar og dei med spesielle behov.

Regjeringen vidarefører alle tiltak som er iverksatt for å stoppe utbrotet av koronavirus i Norge fram til over påske, til og med 13. april.

Søndag 15. mars fatta kommuneoverlegar i dei fleste kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane vedtak om at personar som hadde hatt opphald i ei rekke andre regionar i Norge, måtte vere i karantene i 14 dagar etter innreise til kommunen. No vert vedtaka oppheva frå søndag 22. mars.

NAV har laga ein video som kan vere til hjelp om ein må permittere eller vert permittert.

Har du jobb utanfor helse- og omsorgstenestene og har helsefagleg utdanning? Eller har du helsefagleg utdanning og ledig kapasitet for tida? - Då ber vi om at du registrerer deg hos oss.

Om du har spørsmål knytt til situasjonen med spreiing av Koronaviruset, kan du no kontakte Stad kommune sin rådgjevingsteneste

Sit du i karantene eller er i risikogruppe? Manglar du ein pårørande eller nokon i nærleiken som kan hjelpe deg? Då kan du nytte deg av dette tilbodet. - Merk at nokre butikkar har eigne tenester, medan andre samarbeider med frivilligsentralane i Eid og Selje.

Innstillingane blir gjort for å avgrense spreiing av koronaviruset. 

I samband med utbrotet av Covid-19 (koronavirus) er det gjort endringar i organiseringa av fastlegetenesta.