Siste nytt

Det blir no lagt til rette for besøk på helse- og omsorgsinstitusjonar under Covid-19 epidemien.

I samsvar med den gradvise og kontrollerte opninga av samfunnet, har det vore relativt strenge retningslinjer for drifta av campingplassane i kommunen i samband med Covid-19.

Regjeringa la 7. mai 2020 fram ein plan for nedbygging av koronatiltaka. Her er oversikt over tidspunkt og tiltak.

I år blir det ei litt anna 17. mai-feiring enn vanleg! Grunna koronasituasjonen og strenge restriksjonar fell dei tradisjonelle barne- og folketoga ut. Likevel skal vi feire nasjonaldagen og glede oss over sjølvstende og fridom i landet vårt.  

Tysdag 12. mai opnar skulane også for elevane på 5.–10. trinn. Vi er svært glad for at elevane kan kome tilbake til skulen!

 

Tysdag 5. mai arrangerte Stad kommune webinar for lag, organisasjonar og aktivitetstilbydarar innan frivilligheit, kultur og idrett. Her finn du eit referat frå møtet. 

Forskrifta om avgrensa drift av campingplassar fatta 31. mars er no oppheva. Det betyr at campingplassar og gjestehamner i Stad kommune igjen kan opne opp for sine gjestar. Eit krav er at campingplassane som opnar følgjer retningslinjer for smittevern.

 

Helsedirektoratet har no godkjent Norsk musikkråd sin rettleiar om smittevern for musikkøving. Det betyr at det igjen er opna for musikkøving for det frivillige musikklivet, innanfor visse rammer.

Frå måndag 27. april opnar skulane for dei som går i 1. - 4. klasse. Her finn du info om skuletider. Vi ønskjer alle borna velkomne tilbake på skulane! 

27. april opnar skulane for born på 1.–4. trinn og videregående yrkesfaglig program VG2 og VG3. Smittevernrettleiarar for opninga blei lagt fram i dag 20. april. Stad kommune jobbar no med å tilpasse drift av skulane i tråd med desse. Meir informasjon vil kome i løpet av veka.