MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune følgjer nasjonale råd og tiltak innført 3.12

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Nyheiter om smittesituasjonen i Stad

Har du jobb utanfor helse- og omsorgstenestene og har helsefagleg utdanning? Eller har du helsefagleg utdanning og ledig kapasitet for tida? - Då ber vi om at du registrerer deg hos oss.

Om du har spørsmål knytt til situasjonen med spreiing av Koronaviruset, kan du no kontakte Stad kommune sin rådgjevingsteneste

Treng du hjelp til handling og levering av matvarer/andre praktiske gjeremål/nokon å snakke med? Sit du i karantene eller er i risikogruppe? Manglar du ein pårørande eller nokon i nærleiken som kan hjelpe deg? Frivilligsentralane i Stad har tilbod du kan nytte.

Innstillingane blir gjort for å avgrense spreiing av koronaviruset. 

I samband med utbrotet av Covid-19 (koronavirus) ser vi behov for å gjere endringar i organiseringa av fastlegetenesta.

Stad Vekst, Stad kommune og NAV har i dag hatt møte pr video, og blitt samde om umiddelbar etablering av eit formelt samarbeid for å bistå næringslivet i Stad i den krevjande situasjonen etter koronautbrotet.

For å stoppe spreiing av Covid-19 og bidra til å halde i hevd nødvendige helse- og omsorgstenester gjer kommuneoverlegen i Stad søndag 15.03.2020 følgjande vedtak etter smittevernlova § 4-1 femte ledd.

Stad kommune innfører svært strenge restriksjonar for besøkande til sjukeheim, heildøgns omsorgsbustad, bufellesskap og øyeblikkelig hjelp døgnavdeling.

Oppmoding frå kommuneoverlegen: Mange er bekymra og har mange spørsmål omkring koronavirus. Dette fører no til ein ekstrem pågang på telefon til legekontora i kommunen

Regjeringa og helsestyresmaktene har lagt fram nye strakstiltak for å stoppe spreiing av koronaviruset.