MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Infovideo om utbrotet i Stad mars 2021

Informasjon om KORONATESTING - Informasjon om VAKSINERING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Vaksinering covid-19 i Stad

Vaksinering covid-19 i Stad

Informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet i Stad kommune.

Generell informasjon om koronavaksinasjon

 • På sida https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/ finn du god informasjon om mellom anna
  • Kva vaksinar er godkjende i Norge
  • Kven får koronavaksine først
  • Gjennomføring av koronavaksinasjon
  • Vaksinasjon av enkeltgrupper
  • Beskyttelse og immunitet
  • Biverknader

Korleis får eg time til vaksinasjon når det er min tur?

 • Du treng ikkje ta kontakt med kommunen eller legekontoret. Kommunen har oversikt over innbyggjarane med lister henta frå Folkeregisteret. Vi kallar inn dei ulike gruppene i samsvar med den nasjonale prioriteringa. Dei eldste i kvar gruppe vert kalla inn først.
 • Alle som bur eller oppheld seg i kommunen vil få tilbod om vaksine.

Innkalling skjer slik:  

 • Når det er din tur til å få koronavaksine i vekene som kjem, får du ei tekstmelding frå Stad kommune. I meldinga finn du ein link til ei nettside der du loggar deg inn via BankID og vel deg ein ledig time til vaksinasjon. Når du skal velje time må du svare på nokre spørsmål om helsa di. Om du ikkje har BankID ber vi deg om å ta kontakt med ditt legekontor. 
 • Ved nokre høve vil du få innkalling direkte i form av ein telefonsamtale. Dette kan gjelde for deg som ikkje har mobiltelefon, eller som vi elles er usikre på om vi når fram til. Hovudregelen er innkalling med SMS og at du sjølv bestiller time som skildra ovanfor.

Kvar skjer vaksinasjonen?

 • Selje legekontor, Kyrkjevegen, 6740 Selje
 • Eid ungdomsskule, Skulevegen 75, 6770 Nordfjordeid
 • Legg merke til kvar du skal møte, og møt presis. Pass på å halde god avstand til andre på veg inn og ut av lokalet.
 • Du skal ikkje møte til vaksinasjon om du blir sjuk med feber eller andre symptom på luftvegsinfeksjon. Du vil få tilbod om vaksinasjon igjen straks du vert frisk.

Transport til vaksinasjon

 • Transport til vaksinasjon må ordnast av kvar enkelt. Transport til vaksinasjon kan ikkje bestillast frå Pasientreiser eller legekontora. TT-kort kan nyttast ved evt. bruk av drosje.

Du skal ikkje møte opp til vaksinasjon om du på vaksinasjonsdagen:

 • Har symptom på forkjøling, feber over 38 °C eller andre teikn på infeksjonssjukdom
 • Er i karantene eller ventar svar på koronatest
 • Er isolert grunna covid-19 (du bør vente med vaksinen til 3-4 veker etter betring)
 • Har blitt vaksinert med annan vaksine i løpet av siste 7 dagar
 • Er gravid utan å høyre til risikogruppe for alvorleg koronasjukdom

Gje melding så raskt som mogleg til Selje Legekontor (Telefon 57 85 61 06) eller Eid legekontor (Telefon 57 86 30 20). Vaksinasjonen vil då bli utsett.

Om du svarar ja på nokre av følgjande spørsmål, kan det vere behov for å ta førehandsreglar eller gjere ei individuell vurdering:

 • Har du auka blødingstendens?
 • Har du hatt allergisk reaksjon på denne vaksinen eller innhaldsstoffa tidlegare?
 • Har du tidlegare hatt alvorleg (livstruande) allergisk reaksjon på andre vaksinar, mat, medisinar eller anna?
 • Er du gravid og høyrer til risikogruppe for alvorleg koronasjukdom?
 • Brukar du medisinar av typen betablokkar?

Sjå meir informasjon ved å trykke på lenka nedanfor, og kontakt fastlegen din om du er usikker.

Meir informasjon: https://www.fhi.no/contentassets/76e833e2ed2f4314ba7fabe0aba40b2e/vedlegg/sjekkliste/2021-02-18-nynorsk-sjekkliste-til-deg-som-er-tilbudt-koronavaksine.pdf

Kva kostar vaksinen?

 • Sjølve vaksinen og vaksinasjonen er gratis.

Kven kan få koronavaksine og når forventar vi å vaksinere ulike grupper?

 • Informasjon om korleis ulike grupper blir prioritert til vaksinasjon og forventa tidsperiodar for vaksinasjon av dei ulike gruppene finn du her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/
 • Personar som er 65 år eller eldre vert prioritert berre etter alder. Det vert ikkje prioritert innanfor desse gruppene på bakgrunn av kvar enkelt sin helsetilstand.
 • I samarbeid med fastlegane vil kommunen identifisere dei pasientane som er yngre enn 65 år og har underliggande sjukdommar som gir auka risiko for alvorleg sjukdom ved Covid-19 (prioriteringsgruppe 4 til 9). Desse vil så få innkalling i samsvar med prioriteringsrekkefølga på same måte som eldre.

Kor mange innbyggjarar er det i dei ulike aldersgruppene i Stad kommune?

 • 85 år og eldre:    308 personar
 • 75-84 år:               635 personar
 • 65-74 år:             1080 personar

Kor mange er vaksinerte i Stad kommune så langt?

Status for vaksinasjon i Stad 6. april 2021

  Klikk for stort bilete   

 

 

 

 

Har du spørsmål om koronavaksinasjon?