MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Vaksinering covid-19 i Stad

Vaksinering covid-19 i Stad

Informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet i Stad kommune.

Aktuelt

 • Alle personar som er 18 år (fødd i 2003) eller eldre kan bestille seg time til første vaksinedose på lenka nedanfor.
 • Informasjon om vaksinasjon av aldersgruppa 12-17 år finn du lenger nede på sida.
 • Dose 3 til personar med nedsett immunforsvar finn du informasjon om her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/  Dei som fyller desse kriteria, kan bestille time til dose 3 ved å ringe koronvaksinetelefonen. Sjå informasjon om telefonnummer og opningstider lenger nede på sida.
 • Vi har god tilgang på vaksinar og som hovudregel vil det vere lagt ut ledige timar for første vaksinedose to veker framover i tid.
 • Du bestiller sjølv time til vaksinedose 1. Timeavtale for dose 2 vert seinare sendt ut til den enkelte veka før denne skal settast. Du kan ikkje sjølv bestille time til vaksinedose 2. 
 • Vi oppmodar alle uvaksinerte om å bestille seg time til første vaksinedose ved første anledning.

Timebestilling  

 • Timar til dose 2 vert tildelt i same rekkefølge som personar har fått dose 1, og alle vil få timeavtale for dose 2 gjennom ein SMS eller telefon frå oss.
 • Vi er no komne ned mot eit intervall på fire veker mellom vaksinedosane for dei som er 18 år eller eldre. Om det har gått meir enn 5 veker sidan du fekk dose 1, og du ikkje har fått tilsendt time til dose 2, ber vi om at du tek kontakt med koronavaksinetelefonen. Sjå informasjon om telefonnummer og opningstider lenger nede på sida.
   
 • Stad kommune vaksinerer no med vaksinane frå både Pfizer/BioNTech og Moderna. Begge vaksinar er mRNA-vaksiner, og baserer seg på den same teknologien. Dei er svært like i korleis dei er bygd opp og fungerer. Dei blir vurderte som likeverdige og FHI anbefaler å kombinere dei to vaksinane der dette er praktisk for å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet. Å kombinere ulike koronavaksinar gir like god beskyttelse og medfører ikkje større risiko for alvorlege biverknadar enn å få vaksinar frå same produsent. Mange som har fått vaksine frå Pfizer/BioNTech som dose 1 vil no få vaksine frå Moderna som dose 2. Det vil ikkje vere høve til å velje sjølv kva type vaksine du får.
 • I aldersgruppa 12-17 år vert vaksinen frå Pfizer/BioNTech brukt.
   
 • Frå veke 36 startar vi vaksinering av personar fødde i 2004 og 2005. Dette vil i hovudsak verte gjort gjennom Eid vidaregåande skule, og elevar på desse årskulla vil få tilbod om vaksine på skulen uavhengig av kva kommune dei er folkeregistrert i. Kommunane omkring oss vil tilby vaksine på same måte i dei vidaregåande skulane. Dei som ikkje får tilbod gjennom skulen, kan bestille time til vaksinasjon ved å kontakte Stad kommune sin koronavaksinetelefon. Sjå informasjon om telefonnummer og opningstider lenger nede på sida.
 • Personar fødd i 2005 som ikkje har fylt 16 år på vaksinasjonsdagen, må ha med seg skriftleg samtykke frå begge føresette. Samtykkeskjema kan lastast ned her: Samtykkeskjema for vaksinering av barn og unge som ikkje har fylt 16 år.
 • Denne aldersgruppa vil få vaksinedose to etter same opplegg etter 8-12 veker.
   
 • I veke 37 vaksinerer vi personar fødde i 2006, 2007 og 2008, og i veke 38 vaksinerer vi personar fødde i 2009 som har fylt 12 år.  
 • Dette vil i hovudsak verte gjort ved dei faste vaksinasjonsstadane Eid ungdomsskule og Selje skule.
 • Personar under 16 år kan berre få koronavaksine etter samtykke frå begge føresette (alle med foreldreansvar). Samtykke vert henta inn gjennom skulen.
 • Vaksinasjon vil verte gjennomført etter skuletid, og tider for vaksinasjon vert formidla ut gjennom skulen så snart samtykke er innhenta for heile elevgruppa og vaksinasjonsdagane er planlagde.
 • Denne aldersgruppa vil berre få éin vaksinedose.
 • Dei som ikkje har fylt 12 år før tilbodet om vaksinasjon i veke 38, vil kunne få vaksine etter kvart som dei fyller 12 år. Vi ber om at føresette då bestiller time til vaksinasjon av barnet ved å kontakte Stad kommune sin koronavaksinetelefon. Sjå informasjon nedanfor.
 • Dei i aldersgruppa 12 til 17 år som av ulike grunnar ellers ikkje vert vaksinert i  veke 36, 37 og 38, vil framleis ha tilbod om vaksine så snart det måtte vere ønske om det. Dette blir då innanfor det vanlege vaksinasjonstilbodet i Stad kommune. Der kan ein bestille time til vaksinasjon ved å kontakte Stad kommune sin koronavaksinetelefon. Sjå informasjon nedanfor.  
   
 • Stad kommune sin koronavaksinetelefon: 94 81 87 30. Telefonen er open måndag, onsdag og torsdag kl 10-14.
   
 • I dei tilfella personar ikkje møter til vaksinasjon, har vi behov for personar som kan stille til vaksinasjon på svært kort varsel. Om du har høve til dette og ønskjer å stå på lista for hurtiginnkalling, kan du sende ein e-post til korona@stad.kommune.no. Pass på at fullt namn, fødselsdato, telefonnummer og ønska vaksinasjonsstad går fram av e-posten. Innkalling frå denne lista vil bli gjort i samsvar med den nasjonale prioriteringsrekkefølga. https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#prioriteringsrekkefoelgen

Andel vaksinerte i Stad kommune

Over 18 år:

 • Dose 1: 91% (landsgjennomsnitt 90%)
 • Fullvaksinerte: 84% (landsgjennomsnitt 82%)

Klikk for stort bilete 

Vaksingeringsplan