Vedtak, karantenereglar, testing av koronasmitte

I samsvar med den gradvise og kontrollerte opninga av samfunnet, har det vore relativt strenge retningslinjer for drifta av campingplassane i kommunen i samband med Covid-19.

Regjeringa la 7. mai 2020 fram ein plan for nedbygging av koronatiltaka. Her er oversikt over tidspunkt og tiltak.

Forskrifta om avgrensa drift av campingplassar fatta 31. mars er no oppheva. Det betyr at campingplassar og gjestehamner i Stad kommune igjen kan opne opp for sine gjestar. Eit krav er at campingplassane som opnar følgjer retningslinjer for smittevern.

 

Kommuneoverlegen i Stad kommune har tysdag 31.03.2020 fatta vedtak om ei ny lokal forskrift for å hindre spreiing av Covid-19 og bidra til å halde i hevd nødvendige helse- og omsorgstenester. Vedtaket er gjort med heimel i Smittevernlova § 4-1 og på bakgrunn av nasjonale føringar frå myndigheitene.