MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Medisinsk avstandsoppfølging

Medisinsk avstandsoppfølging

Medisinsk avstandsoppfølging er eit nasjonalt pilotprosjekt som Eid legekontor deltek i. Pilotprosjektet er eit samarbeid mellom dei kommunale helse- og omsorgstenestene, fastlegane og spesialisthelsetenesta.

Målet med prosjektet er å få meir kunnskap om korleis medisinsk avstandsoppfølging påverkar den fysiske og psykiske helsa til pasientane og om nytteverdien ved medisinsk avstandsoppfølging.

Det er fastlegen din som avgjer om du kan vere med og prøve ut medisinsk avstandsoppfølging. Pasienten sjølv eller pårørande kan ta kontakt med fastlegen med ønske om å delta i prosjektet.

Andre helseaktørar som til dømes heimeteneste og bu- og miljøteneste kan også rekruttere pasientar til prosjektet.  

Ta gjerne kontakt!

Kontakt

Kitt Helen Løndal Rimstad
Sjukepleiar
E-post
Mobil 901 54 995