MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Medisinsk avstandsoppfølging

Medisinsk avstandsoppfølging

Medisinsk avstandsoppfølging er eit nasjonalt pilotprosjekt som Eid legekontor deltek i. Pilotprosjektet er eit samarbeid mellom dei kommunale helse- og omsorgstenestene, fastlegane og spesialisthelsetenesta.

Målet med prosjektet er å få meir kunnskap om korleis medisinsk avstandsoppfølging påverkar den fysiske og psykiske helsa til pasientane og om nytteverdien ved medisinsk avstandsoppfølging.

Det er fastlegen din som avgjer om du kan vere med og prøve ut medisinsk avstandsoppfølging. Pasienten sjølv eller pårørande kan ta kontakt med fastlegen med ønske om å delta i prosjektet.

Andre helseaktørar som til dømes heimeteneste og bu- og miljøteneste kan også rekruttere pasientar til prosjektet.  

Ta gjerne kontakt!

Kontakt

Anne Ruth Botn Bjørlo
Rådgjevar
E-post
Kitt Helen Løndal Rimstad
Sjukepleiar
E-post
Mobil 901 54 995