Lokale tranpsortmidlar for ungdom (LTU)

Kvart år søkjer Stad kommune Vestland fylkeskommune om lokale transportmidlar for ungdom (LTU). 
Tilbodet er primært retta mot ungdommar mellom 13 og 19 år.

Midlane kan nyttast til transport av ungdom til og frå ulike fritidsaktivitetar på ettermiddag og kveld.

Prosjektgruppa for LTU midlane består av ein sakshandsamar i kulturavdelinga og Stad ungdomsråd.
Som saman sett opp søknad om kva midlane skal gå til og kva eigenandelen skal vere.

Midlane går til rusfrie og opne ungdomsarrangement innad i Stad kommune. 
Eigenandelen er på kr. 20 ein veg per person. 

Vi har no nye retningslinjer og organisering. 

Les retningslinjer for : LTU Taxi - Ungdomstaxi     

og    LTU søknad til store/større arrangement 

Kontaktperson /sakshandsamar i Stad kommune: Maria Helgesen, 578 85 800. 
maria.helgesen@stad.kommune.no