Søknadsfrist 1.desember 2021 - Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg 2022

Frå og med 15.september opnast det for innlevering av søknadar om kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2022.

Søknadsfrist 1.desember 2021

Søknadar leverast elektronisk på eige søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets heimeside

Skjemaet vil vere tilgjengeleg frå om med 15.september 2021.

Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgjande:

  • Det er vedtatt ny søknadsfrist. Dette for å gje betre oversikt over behovet ved utarbeiding av budsjett.
  • Ufullstendige søknadar, inklusive vedlegg, vil kunne føre til at søknaden ikkje blir behandla.
  • Ordninga omfatta alle som søker om spelemidlar og fylle vilkåra for å motta spelemidlar gjennom Kulturdepartementet si tilskotsordning for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommune/fylkeskommuner og kommunale føretak. Spelemiddelsøknaden må vere formelt i orden før søknad om kompensasjon kan innvilgast.
  • Anlegget må vere ferdigstillt før det kan søkast om kompensasjon. Rekneskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må sendast innan søknadsfristen.

 

Meir informasjon om kompensasjonsordninga og søknadsskjema finn du her.