Søknadsfrist 1.mars 2021 - Momskompensasjon idrettsanlegg

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ordninga for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

Ordninga gjeld bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet, og gjeld anlegg der byggearbeidet er sett i gang etter 1. januar 2010. Dei som fyller vilkåra kan søke om kompensasjon for meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvaltar denne ordninga.

Ordninga omfattar alle som oppfylle vilkåra for å få spelemidlar, bortsett fra kommuner, fylkeskommuner og kommunale føretak. Ein godkjent spelemiddelsøknad er eit vilkår for å søke om kompensasjon for meirverdiavgift.

 

Informasjon om momskompensasjon idrettsanlegg og elektronisk søknadskjema