Tilskot til utvalde kulturlandskap i jordbruket

Til tiltak i utvalde kulturlandskap i jordbruket som bidreg til å sikre verdiar som er knytte til landskap, biologisk mangfald, kulturminne og kulturmiljø, inkludert langsiktig skjøtsel og drift.

Stad kommune forvaltar tilskotsordninga for Utvalde kulturlandskap (UKL) Stadlandet. 

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap (FOR-2019-12-18-2024) legg grunnlaget for bruken av tilskotet. Retningslinene er utarbeidd på grunnlag av forskrifta.

Endringar i Retningsliner 2023 

Tilskotsordninga har for 2023 fått tildelt 800.000 kr. Det er ingen øyremerka midlar i år, det vil seie at heile potten er tilgjengeleg for dei som søkjar.

Nytt i år er at areal som blir beita utan at det gjerast tiltak utover beiting, kan få støtte med 200 kr per daa per år. Ut over dette er satsane for tilskot for 2023 uendra frå 2022. Gjeldande satsar framgår av retningslinene.

Retningslinene for 2023  finn du her (PDF, 275 kB)

Søknadsfristen er 1. juni 2023. 

Til søknad

Artikkelliste