MELDING

Infoside om korona 


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Nye nasjonale koronatiltak frå 4. januar 2021

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Bygge hus i Stad

Bygge hus i Stad

Bygge 

Skal du rive, bygge eller utbetre bustad, bygge garasje, terrasse, fritidshus eller liknande? Under temaet Bygging finn du informasjon om korleis du skal gå fram, og kva reglar som gjeld. Du finn også informasjon om utsleppsløyve og graving i ureina grunn.

Kart og reguleringsplanar

Her finn du kartløysinga til kommunen, der du kan finne din eigedom, planstatus for eigedomen (i kommuneplan eller reguleringsplan/utbyggingsplan), skrive ut kart m.m.

Du finn også lenke til planregisteret til Stad kommune. Planregisteret er eit register over vedtekne reguleringsplanar i kommunen. Her skal ein også finne mindre endringar av planar og dispensasjonar frå planar.

Planregister

 

Kartløysing 

 

Energirådgjeving for bustadbygging

1.JPG - Klikk for stort bilete - Klikk for stort bilete

Info.hefte - Bygg for framtida (PDF, 2 MB)

www.enova.no

Bustønad frå husbanken

Bustønad er ei statleg økonomisk stønadsordning for dei med høge buutgifter og låg inntekt. Ordninga blir administrert av Husbanken og kommunane. Krava til bustaden og husstanden må vere oppfylte.  Deretter er det forholdet mellom inntekter og utgifter som avgjer om det blir gjeve bustønad. Les meir her.