MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune følgjer nasjonale råd og tiltak innført 3.12

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Statens hus i Stad

Statens hus i Stad

Regjeringa vil som del av fornyinga av norsk distriktspolitikk prøve ut ein ny modell for "Statens Hus i distrikts-Noreg», der små og mellomstore avdelingar av statlege etatar samarbeider tettare med kvarandre og skaper større statlege fagmiljø på mindre stadar. Dette ønskjer piloten «Statens hus i Stad» å løyse gjennom tenesteinnovasjon tufta på distrikta sine premissar, samlokalisering og ved å utfordre staten på å ta ei rolle som samarbeidspart og utviklingsaktør i distriktsutvikling.

Klikk for stort bilete 

Les sluttrapport forprosjekt  (PDF, 3 MB)

Forprosjektet tilrår at det blir gjennomført eit hovudprosjekt «Statens Hus i Stad» i perioden 2021-2023 med Stad kommune som prosjektleiar, brei deltaking frå statlege etatar og andre regionale utviklingsaktørar og følgjande tre konkrete delprosjekt:

Tenesteinnovasjon og utvikling. «Statens Hus» piloten i Stad skal identifisere og testa ut område som kan effektiviserast og eigne seg for tenesteinnovasjon på distrikta sine premissar.

Samlokalisering. «Statens Hus» piloten i Stad skal kartlagt og vurdere gevinstar ved fysisk samlokalisering av utvalde statlege fagmiljø -  og gjennomføre samlokalisering.

 

Distriktshub Vestland. «Statens Hus» piloten i Stad skal utarbeide og teste ut ein modell som viser korleis piloten Statens hus i distrikta kan vere eit verktøy for ny distriktspolitikk knytt til lokalisering av statlege arbeidsplassar, rekruttering, desentralisert utdanning og klynge- og næringsutvikling.

Klikk for stort bilete 

Program for oppstart av hovudprosjektet 27. oktober.

Kontakt

Kristine Dahl
Ass. kommunedirektør
E-post