MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Bålbrenning og open brenning

Bålbrenning og open brenning

Lurer du på kva reglar som gjeld for utandørs brenning? Her er gode råd for bålbrenning og anna bruk av eld ute.

Mellom 15. april og 15. september er det forbode å gjere opp eld nær skog og i all anna utmark utan løyve frå kommunen. Då er faren for å forårsake gras- og skogbrannar større enn elles i året. Det er likevel lov å gjere opp eld der det absolutt ikkje kan medføre brann.

I perioden 16. september til 14. april er faren for å forårsake gras- og skogbrannar normalt ikkje så stor. Då er det igjen lov å gjere opp små bål ute i naturen.

Lokal forskrift om open brenning og brenning av avfall.

Den som tenner bålet står ansvarleg for dei vurderingane som vert gjort. 

Her kan du melde om bålbrenning til 110-sentralen

I Stad kommune er det lov med:

 • Open brenning på grillinnretningar, utepeisar og kaffibål
 • Brenning av avfallstrevirke, med unntak av rivingsavfall og impregnert og måla trevirke
 • Brenning av Jonsok- og Olsokbål
 • Ranke- og flatebrenning i landbruket i god avstand til tettbygde strøk
 • Kulturarrangement med vardebrenning eller liknande
 • Brenning av tørt hageavfall i god avstand til tettbygde strøk

Kva skal du passe på når du brenner bål?

Ved all brenning må du vere forsiktig. Dette gjeld særleg i tørkeperiodar og periodar med sterk vind. § 3 i forskrifta seier at det er generelle krav til aktsomheit. Kvar enkelt person pliktar å vise aktsomheit ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbode å gjere opp eld eller behandle brannfarlege gjenstander utandørs under slike forhold, eller på en slik måte, at det kan føre til brann. 

Retningsliner:

 • Sørg for god avstand til bygningar, vegetasjon og anna brennbart materiale
 • Hald bålet under oppsyn og kontroll
 • Sørg for at barn held god avstand til bålet og at dei ikkje er kledd i lettantenneleg tøy
 • Slokk alltid bålet forsvarleg med rikeleg mengder vatn. Finst det ikkje vatn på staden, må du ta med
 • Hugs at all bålbrenning skjer på eige ansvar
 • Ver svært varsom med bruk av eingangsgrill. Den er ofte grunnen til gras- og skogbrannar. Plasser aldri eingangsgrillen på brennbart underlag og slokk den heilt etter bruk

 

 

Kontakt

Geir Petter Hatlenes
Brannsjef
E-post
Telefon 979 90 434
Mobil 979 90 434