Ny gebyrordning for feiing og tilsyn

Tidlegare kom Feiaren på bustadtilsyn minst kvart 4. år. Ny «Forskrift om brannførebygging» frå 1. januar 2016 seier at kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov.

Gebyrregulativet er heimla i lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr, satsane gjeld både for bustadhus og fritidshus.

Feiing og tilsyn vert utført etter sjølvkostprinsippet og betalingssatsane er vedtekne av kommunestyret.

Det er vedteke differensiert gebyrløysing som er basert på feiefrekvens, dvs sjeldnare feiing gjev eit billigare gebyr.

Meir informasjon om betalingssatsane finn du i gebyr- og betalingssatsar for Stad kommune 2022.