Vintervedlikehald

Formål

 • Halde dei kommunale vegane så trafikksikre som mogeleg gjennom vinteren.
 • Kommunen har ansvar for å brøyte og strø kommunale vegar, gang-/sykkelvegar og fortau, samt ved kommunale bygg

Korleis

 • Stad kommune utfører sjølv brøyting og strøing i sentrum Selje og Nordfjordeid.
 • I bygdene elles vert brøyting og strøing utført av entreprenørar. 
 • Kommunen har brøytevakt på kommunale vegar og er i beredskap heile døgnet. Du finn vaktnummer her 

Ditt ansvar

 • Bruk sunn fornuft slik at vi alle er med å bidreg til god framkomst.
 • Ikkje parker slik at du står til hinder for brøytebilen og husk at brann- og renovasjonsbilar treng minimum tre meter breidde for å komme fram.
 • Sjå til at gjerder, hekkar, tre, garasjar og andre innretningar på naboeigedom til kommunal veg tåler konsekvensane av normalt vintervedlikehold.
 • Fjerne tre og anna vegetasjon går ut trafikkareal.
 • Rydde bort snø på fortau mot offentleg stad og strø areala når det er glatt.
 • Du må akseptere at snø frå kommunal veg vert brøyta inn i private avkøyrsler.
 • Ikkje brøyte snø frå fortau, private vegar og avkøyrsler ut i offentleg veg.