MELDING

INFO korona nasjonalt

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Ny gebyrordning for feiing og tilsyn

Ny gebyrordning for feiing og tilsyn

Klikk for stort bilete  Ny gebyrordning for feiing og tilsyn med verknad frå 01.01.2021

Tidlegare kom Feiaren på bustadtilsyn minst kvart 4. år. Ny «Forskrift om brannførebygging» frå 1. januar 2016 seier at kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov.

Gebyrregulativet er heimla i lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr, satsane gjeld både for bustadhus og fritidshus.

Feiing og tilsyn vert utført etter sjølvkostprinsippet og betalingssatsane er vedtekne av kommunestyret.

Det er vedteke differensiert gebyrløysing som er basert på feiefrekvens, dvs sjeldnare feiing gjev eit billigare gebyr.

 Meir informasjon om betalingssatsane finn du i gebyr- og betalingssatsar for Stad kommune 2021