MELDING

INFO korona nasjonalt

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Avkøyrsleløyve

Avkøyrsleløyve

Alle avkøyrsler frå offentleg veg skal vere godkjend etter veglova sine §§ 40-43.

Du kan ikkje bygge avkøyrsle frå offentleg veg før du har eit godkjend avkøyrsleløyve. For kommunale vegar skal det søkjast om løyve til kommunen. For fylkesvegar skal det søkjast om løyve til Vestland fylkeskommune. For riks- og europavegar skal det søkjast om løyve frå Statens vegvesen.
 

Kommunale vegar
Her søkjer du avkøyrsleløyve frå kommunal veg:

Til søknad
 
Du må også søkje om endra avkøyrsleløyve dersom du vil endre bruken av avkøyrsla til andre føremål enn det som den er godkjend for. 
For nytt avkøyrsleløyve eller endring av noverande løyve kan du alternativt nytte digitalt skjema utarbeida av Statens vegvesen.

Fylkesvegar
For fylkesvegar må det søkjast om avkøyrsleløyve til Vestland fylkeskommune.
Europa- og riksvegar
For europa- og riksvegar må ein søkje på Statens vegvesen sine skjema
Stad kommune har innført gebyr for avkøyrsleløyve – sjå Gebyr og betalingssatsar