Kommunalteknisk VA norm

Kommunalteknisk VA norm

VA norma representerer førehandgodkjente løysingar på korleis dei kommunaltekniske anlegga skal utformast. Det blir i stor grad vist til Norsk Vann/Norsk Rørsenter sine VA miljøblad for detaljutforming av ulike anleggsdelar.

VA Norm Fjordane og Ytre Sogn - sluttversjonen (PDF, 1021 kB)

Retningslinjer for overvasshandtering (PDF, 2 MB)

Retningslinjer for slokkevatn  - sprinklarvatn (PDF, 3 MB)

Vasskum - ordinær (PDF, 130 kB)

Vasskum - djup (PDF, 163 kB)

Brannhydrant (PDF, 31 kB)

Stikkledning - avløp (PDF, 22 kB)

Tilkobling av løp i kum (PDF, 45 kB)

Stikkledningar - vatn (PDF, 30 kB)

Grøftestengsel - leire (PDF, 93 kB)

Grøftestengsel - betong (PDF, 245 kB)

Normalprofil- grøft (PDF, 53 kB)

Normtegning - plan og lengdeprofil (PDF, 144 kB)

Steinfangkum (PDF, 22 kB)

Sandfang (PDF, 27 kB)

Pålkoblingskum - trykkavløp (PDF, 26 kB)

Prinsippskisser SP Ov Sandfang (PDF, 35 kB)

Krav til innmåling og dokumentasjon (PDF, 2 MB)

Sjekkliste - Overtaking av VA-anlegg (PDF, 501 kB)