MELDING

INFO korona nasjonalt

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Tilknytning til offenteleg vatn- og avløpsnett

Tilknytning til offenteleg vatn- og avløpsnett

Tilkopling av eigedommen til offentleg vatn og avløp må vere godkjent av kommunen på førehand. 
Du må søkje både ved første gongs tilkopling, og ved seinare endringar og utvidingar av eksisterande tilkopling.

1. Alle tiltak på vatn og avløpsnettet skal godkjennast av kommunen og skal  levert skriftleg i form av søknad (link). Dette gjeld også arbeid på privat grunn.

2. Skjema skal vere utfylt av ansvarleg søkar. Ansvarleg søkar er røyrleggar eller bedrift med kompetanse på legging og kopling av røyr. 

3. Ved ny tilknyting skal også tilknytingsavgift vere betalt før ein kan knyte seg til det kommunale leidningsnettet. 

4. Det må leggast ved skisse av planlagt tiltak.

5. Graving på kommunal grunn krev graveløyve.  Det må sendast inn eigen søknad på dette. 

6. Graving på annan manns grunn krev godkjenning frå grunneigar. 

Her kan du søkje om tilknytning