MELDING

INFO korona nasjonalt

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Vassforsyning

Vassforsyning

Stad kommune eig og driftar desse vassverka: 

  • Bryggja vassverk           
  • Holmøyane vassverk     
  • Kaldekloven vassverk   
  • Ljådalsvatn vassverk     
  • Nordfjordeid vassverk  
  • Selje vassverk og         
  • Stadlandet vassverk      

Drikkevatn som kommunen leverer skal vere hygienisk trygt, klart og utan lukt, smak eller farge. Det skal ikkje innehalde fysiske, kjemiske eller biologiske komponentar som kan medføre helsefare.

Forsyning av drikkevatn er underlagt Drikkevannforskriften som stiller krav til vasskvalitet, godkjenning og drift av vassverka.

Vasskvaliteten vert kontrollert og dokumentert gjennom eit fastlagt prøvetakingsprogram.
Kommunen skal varsle abonnentane om planlagde driftsavbrot og forhold som påverkar drikkevasskvaliteten ved annonsering på heimesida og i lokalavisa.
Vatnet som vert levert av dei kommunale vassverka er behandla med UV-anlegg.
Ved uventa driftsavbrot kan vatnet verte minimumsklora, i samsvar med Mattilsynet sine retningsliner.
Eurofins står for kontroll av drikkevasskvaliteten 5 Stad kommune.
Her kan du sjekke prøveresultat for vassverk.