Ukraina og kommunen sin beredskap

Ukraina og kommunen sin beredskap

Mange har spørsmål rundt Russland sitt angrep på Ukraina og korleis dette vert handtert i Norge. Les kva kommunen gjer og kvar du finn nasjonal informasjon.

Informasjon frå nasjonale myndigheiter

Har du spørsmål og treng å ta kontakt med oss?

Ta kontakt med Rune Engeseth på tlf. 922 36 743, rune.engeseth@stad.kommune.no eller Katrine Nautvik tlf. 990 90 140 katrine.rydland.nautvik@stad.kommune.no

Viktig at alle som kjem registrerer seg!
- Ta kontakt med kommunen for timebestilling. 

Ukrainarar med familie og vener i Norge kan på eiga hand ha funne innkvartering i ein bustad. Det er viktig at dette vert formalisert ved registrering slik at kommunen avtalar busetting med IMDi.

Å verte registrert som asylsøkar er viktig for mellom anna å utløyse rett til økonomisk stønad, mottaksplass/bustad, helsetenester, barnehage, skule osb. i det norske samfunnet. Utgangspunktet er at dei som har behov for å søke vern (asyl) og bli innkvartert på asylmottak i Noreg, vert tatt imot på Nasjonalt ankomstsenter i Råde. 

Ukrainarar som er komne til Stad kan registrere asylsøknaden sin ved Stad politistasjon på Nordfjordeid. 
Ta kontakt med Stad kommune for hjelp til bestilling av time hos politiet. 
Kontaktperson i Stad kommune:

  • Rune Engeseth tlf 922 36 743 
  • Katrine Nautvik tlf 996 44 955

Etter registrering på Stad politistasjon vil den enkelte få ein ny timeavtale ved Førde politistasjon som ferdigstiller registreringa. (Ein treng no ikkje reise til Bergen).

Vi oppmodar alle til å bidra til at informasjon om registrering og timebestilling når ut til ukrainarar som oppheld seg i kommunen, og som ønskjer å registrere asylsøknad.

Mottak av flyktningar i Stad kommune

Stad kommune er oppmoda om å ta imot 140 flyktningar frå Ukraina. Det har so langt kome 20 flyktningar til kommunen som er innkvartert privat. Sak om kor mange fleire flyktningar Stad kommune kan ta imot blir politisk behandla i formannskapet 24.03 og i kommunestyret 31.03. Antalet vil bl.a vere avhengig av tilgjengelegheit på bustadar. Det pågår no eit kartleggingsarbeid for å få oversikt over både private og kommunale bygg som kan eigne seg som bustad for flyktningane. Ref. til sak under.

Kommunen må også vurdere kapasitet i tenestene. Dei som er registrerte og blir busett etter avtale med IMDi vil ha rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet og skal få opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Barn vil ha rett på barnehageplass og opplæring i skule, og alle vil ha rett til helsehjelp. Dei vil også få stønad til livsopphald.

Behov for fleire busettingplassar i kommunane
– Har du ledig bustad? 

Norge har opna for å gje kollektiv beskyttelse til ukrainarar som er på flukt frå krig, og det blir no jobba med å etablere fleire mottaks- og busettingsplassar over heile landet.

Alle kommunar i Norge er bedt om å vurdere kapasiteten til å busette flyktninger frå Ukraina, og kor raskt ein vil kunne busette.

Stad kommune kartlegg no kva offentlege bustadar/bygg som kan gjerast tilgjengelege for ukrainske flyktningar i vår kommune. Vi ønskjer også å få kartlagt privatpersonar eller organisasjonar som ønsker å tilby eller veit om tilgjengelege bustadar kommunen kan bruke til midlertidig innkvartering (mottak) eller til fast busetting.

Mange har allereie teke kontakt og tilbyr husrom til flyktningar frå Ukraina, og vi sett stor pris på at mange ønsker å bidra! Stad kommune samarbeider tett med statlege myndigheiter (UDI) som har ansvar for å organisere mottak og busetting av flyktningar. Vi håper å raskt kunne gje ei oversikt på kva kommunen har av kapasitet.

Har du ledig husrom/bustad du ønsker å gjere tilgjengeleg registrer her:

Registrer ledig bustad/husrom

Registreringa er uforpliktande både for deg og for kommunen. Dersom det vert aktuelt for kommunen å leige bustad av deg, vert du kontakta.

Sjå også UDIs informasjon for personer som ønsker å hjelpe flyktningar frå Ukraina 

Viktig at alle som kjem registrerer seg!
- Meld frå til kommunen ved privat bustad

Ukrainarar med familie og vener i Norge kan på eiga hand ha funne innkvartering i ein bustad. Det er viktig at dette vert formalisert ved registrering slik at kommunen avtalar busetting med IMDi.

Å verte registrert som asylsøkar er viktig for mellom anna å utløyse rett til økonomisk stønad, mottaksplass/bustad, helsetenester, barnehage, skule osb. i det norske samfunnet. Utgangspunktet er at dei som har behov for å søke vern (asyl) og bli innkvartert på asylmottak i Noreg, vert tatt imot på Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Ukrainarar som oppheld seg i Stad kan registrere asylsøknaden sin ved eit registreringssenter for ukrainske flyktningar som Vest politidistrikt har opna på Thon Hotel Bergen Airport. 

Sjølv om det vert ei forenkla saksbehandling av flyktningar frå Ukraina, kan det sannsynlegvis verte lang ventetid for mange. Dei som kjem til registreringssenteret og har lang reiseavstand frå familie/vener dei oppheld seg hjå, vil bli tatt vare på og få innkvartering.

Ved kø er det førebels berre mogleg å få tildelt tid for registrering seinare, ved å møte opp på registreringssenteret. Vest politidistrikt arbeider med å få på plass ei timebestillingsløysing. Politiet vil informere om timebestillingsløysinga så snart den kjem på plass, og vi vil halde kommunane orientert så fort vi får ny informasjon.

I veke 13 blir det mogleg å registrere seg ved politistasjonen i Førde. Ytterlegare info om ordninga vert lagt ut snart denne er klar.

Les meir om registrering (artikkel Statsforvaltaren i Vestland).

Vi oppmodar alle til å bidra til at informasjon om registrering og timebestillingsløysing når ut til ukrainarar som oppheld seg i kommunen, og som ønskjer å registrere asylsøknad.

Kontroll og oppfølging av kjæledyr frå Ukraina 

I samband med den pågåande situasjonen i Ukraina er det venta ein aukande mengde flyktningar, og fleire av desse kjem frå Ukraina til Noreg med kjæledyra sine.

Ukraina er ikkje medlem av EU, og har ein annan dyrehelsestatus enn Noreg, m.a. for rabies. Normalt sett er det strenge reglar for innførsel av kjøledyr til EU/EØS, men i samband med situasjonen legg Mattilsynet no til rette for at flyktningar frå Ukraina skal kunne ta med seg kjæledyra til Noreg. For at dette skal kunne skje utan risiko for spreiing av uønskte sjukdomar, skal Mattilsynet følgje opp desse kjæledyra ved ankomst.

Vi oppmodar i denne samanheng om å ta kontakt med Mattilsynet dersom De veit om, eller har kjennskap til flyktningar som kjem hertil med kjæledyr. Kostnader knytt til handtering, kontroll og evt. anna tilhøyrande oppfølgjing vert dekka av Mattilsynet.

De kan lese meir om dette, samt finne anna aktuell informasjon på desse sidene: Ukraina | Mattilsynet (norsk, engelsk og ukrainsk).
Om det er spørsmål knytt til dette ta kontakt med Mattilsynet på telefon: 22 40 00 00

Beredskap ved atomulykker

Krigshandlingar i område med kjernekraftverk fører til auka risiko for radioaktive utslepp. Ved ei atomhending som kan få konsekvensar i vårt område vil Kriseutvalet for atomberedskap kome med råd eller pålegg om korleis vi skal beskytte oss.

Dei viktigaste tiltaka som det vil kunne kome råd om er:

  • Hald deg inne
  • Ta jodtablettar
  • Dusje dersom du er utsett for ureining
  • Følgje kosthaldsråd
  • Respektere myndigheitene sine avgjerder om sperring, reinsing eller evakuering

Meir informasjon om atomberedskap finn du på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sine nettsider. 

Liten fare i Noreg 
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skriv at risikoen for at det skal bli nødvendig å ta jodtablettar i Noreg er liten.  

Uavhengig av situasjonen tilrår DSA og DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) alle under 40 år å ha jodtablettar som del av eigenberedskapen i heimen.

Jodtablettar og eigenberedskap
Stad kommune har som del av den nasjonale beredskap lager av jodtablettar. Den prioriterte gruppa er alle under 18 år, ammande og gravide. Kommunen har eit system for å dele ut dette dersom myndigheitene gir råd om det. Les meir