MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Personvernombod

Personvernombod

Det er strenge internasjonale reglar om korleis vi som kommune skal lagre, vedlikehalde og slette personopplysingar. Om du ber om det, kan du få innsyn i personopplysningar kommunen har registrert om deg, og du kan be om at opplysningar som er feil vert retta opp. 

Det er oppretta felles personvernombod for Nordfjord. Personvernombodet jobbar for at personvernet til dei tilsette og innbyggarane i Stad kommune vert behandla i tråd med regelverket og god praksis.

Personvernombodet skal blant anna bidra til at Stad kommune:

  • Informerer om kva personopplysningar som vert samla inn og kvifor

  • Held oversikt over opplysningane som vert behandla

  • Gjev innsyn til den opplysningane gjeld

  • Kontrollerer tilgangen til opplysningane

  • Ber om samtykke frå dei som det vert henta opplysningar frå, før opplysningane vert behandla

  • Beskytter informasjonen slik at den ikkje kjem på avvege

  • Vurderer risiko for tryggleiksbrot og konsekvensar av desse

  • Slettar personopplysningar når det ikkje lenger er behov for dei

Eit personvernombod er ein ressursperson som styrker kunnskapen og kompetansen om personvern. Personvernombodet rettleiar Stad kommune slik at personopplysninger blir behandla på ein god måte, og i tråd med regelverket.

Personvernombodet arbeider med personvernspørsmål, for eksempel internkontroll og informasjonssikkerheit. Konkret betyr dette handtering av spørsmål om alt frå innsyn, retting og sletting til avviksmeldingar og personopplysningar på avveger.

Personvernombodet har teieplikt og fungerer i ein uavhengig rolle i kommunen.