Kartlegging av ferdseslsårer for friluftsliv

Formålet var å kartlegge ferdselsårene for friluftsliv i kommunen, slik at ferdselsårene vert allment kjent og at desse vert teke omsyn til i arbeidet med kommunale planar, vedtak og prioriteringar.

Prosjektet vart gjennomført i 2021 til 2022 som ei vidareføring av kartlagte friluftslivsområde. 

Friluftslivets ferdselsårer i Stad kommune

Denne kartlegginga er kopla til Kartverkets kartløysing for turruter - som ligg til grunn for ulike turappar. 

Kartlegginga ligg også til grunn for turboka OPPTUR STAD.