Temaplan for vassforsyning, avløp og overvatn 2023-2034

Det er utarbeidd tre separate temaplanar for fagområda vassforsyning, avløp og overvatn (VAO). Temaplanane gir oversyn over regelverk og føringar innan fagområda, og dei avklarer kva rolle kommunen har og skal ha.

Saltn'Wax

Kommunen har fleire roller innan vassforsyning, avløp og overvatn som forvaltingsmynde, anleggseigar og tenesteleverandør. Planane gir ein status for dei kommunale VAO-anlegga: kva er tilstanden, kva trengs av oppgradering på dei ulike anlegga og kva bør ein gjere av nye investeringar i åra som kjem.

Temaplan avløp 2023-2034

Temaplan overvatn 2023-2034

Temaplan vassforsyning 2023-2034