Vedtekne planar

Gjennom å utarbeide og vedta planar, set Stad kommune retning for utvikling av kommunen og kommunen sine tenester både på kort og lang sikt. Innbyggarar og andre aktørar blir invitert til å medverke i planarbeidet og sette mål for utviklinga. 

Temaplanar

Ein temaplan er ein strategisk plan som omhandlar eit spesifikt tema eller fagområde. Nokre temaplanar vil vere sektorovergripande og gir føringar for heile organisasjonen. Temaplanar har eit tidsperspektiv på 12 år.

Temaplan for kultur 2023-2035

Kommunedelplan for oppvekst 2023-2035

Lokal transportplan 2022-2034

Kommunedelplanene for kulturarv Eid og Selje 

Kommunedelplan for helse og omsorg 2023-2035

Fagplanar

Fagplanar gjeld for eit avgrensa tenesteområde eller mindre fagområde og er ofte mindre omfattande enn temaplanar. 

Frivilligpolitisk plattform 2022-2024 (PDF, 2 MB)

Plan for friluftslivet sine ferdselsårer

Bustadpolitisk handlingsplan 2022-2030

Strategi for innkjøp 2023-2026

Temaplan for vassforsyning, avløp og overvatn 2023-2034

Merknad: Sjølv om nokre av desse planane heiter handlingsplan, temaplan eller strategi kan desse kategoriserast som fagplan.

Handlingsplanar

Handlingsplanar omtaler kva handlingar som skal gjennomførast for at kommunen skal nå sine overordnda mål og strategiar som er beskrive i kommuneplanen, temaplanar eller fagplanar.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024

Leve heile livet - handlingsplan

Analyser og kunnskapsgrunnlag

Utviklingsstrategiar

Stadanalyser

Artikkelliste