Individuell plan

Tenestemottakar med behov for langvarige og koordinerte tenester har rett til å få utarbeida individuell plan. Planen skal utformast i samarbeid med tenestemottakar.

Kvifor individuell plan?

Formålet med individuell plan er at tenestemottakaren skal få eit heilhetlig, koordinert og individuelt tilpassa tenestetilbod. I tillegg til å kartleggje tenestemottakarens mål, ressursar og behov for tenester i ulike områder, samt å vurdere og koordinere tiltak som kan bidra til å dekke tenestemottakarens bistandsbehov. Formålet med individuell plan er også å styrkje samhandlinga mellom tenesteytar og tenestemottakar, og mellom tenesteytera og etater i ulike nivå i forvaltninga.

Rett til ein individuell plan betyr at tenestemottaker har rett til ein plan som samanfattar vurderingar av behov og verkemiddel, og som angir eit heilhetlig og begrunna tenestetilbod. Bestemmelsen gir tenestemottakar ein rett til å få utarbeida ein plan, men rettskrav på bestemte tenester vil ikkje følgje av sjølve planen. Denne retten følgjer av det øvrige regelverket. 

Det skal kun utarbeidast ein individuell plan for kvar tenestemottakar. Det forutset aktivt medverknad frå tenestemottakar i utarbeiding av planen. Den individuelle planens innhald og omfang skal tilpassast behova til den enkelte tenestemottakar sine behov. Det skal til dømes takast hensyn til tenestemottakarens etniske, kulturelle og språklege forutsetningar.

Planen skal innehalde følgjande hovedpunkt:

  • Oversikt over tenestemottakarens mål, ressursar og behov for tenester.
  • Oversikt over kven som deltek i arbeidet med planen.
  • Tydeleggjere kven som gis eit ansvar for å sikre samordninga av og framdrifta i arbeidet med planen.
  • Oversikt over kva tenestemottakaren, teneste- og bidragsytarane og eventuelt pårørande vil bidra med i planarbeidet.
  • Oversikt over kva tiltak som er aktuelle og omfanget av dei, og kven som skal ha ansvaret for desse.
  • Beskrivelse av korleis tiltaka skal gjennomførast.
  • Planperiode og tidspunkt for eventuelle justeringar og revisjonar av planen.
  • Tenestemottakaren sitt samtykke til at planen blir utarbeida og eventuelt samtykke til at deltakera i planlegginga gis tilgang til taushetsbelagte opplysningar.
  • Oversikt over nødvendig eller ynskja samarbeid med andre tenesteytera, institusjonar eller etatar.

NAV-kontoret har plikt til å sørgje for at individuell plan utarbeidast for tenestemottakera med behov for langvarige og koordinerte tenester eller som er deltakera i kvalifiseringsprogram. Har tenestemottakaren behov for tenester frå andre tenesteytera eller etatar, skal NAV-kontoret samarbeide med desse.