Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapeut og ergoterapeut arbeider for å ivareta barn og unge og medverke til tiltak som fremjar aktivitet, deltaking og likeverd. Fysioterapeutane samarbeider med helsestasjon, fastlege, barnehage, skule, spesialisthelsetenesta og andre.

Kva kan du få hjelp med?

  • Undersøking og vurdering av behov for trening og aktivisering
  • Undersøking og vurdering av behov for vidare utgreiing
  • Tilpassa behandlings- og stimuleringstiltak for barn og unge som har eller står i fare for å utvikle funksjonsproblem
  • Tiltak der barnet er, som til dømes barnehage og skule, der dette er mogleg

Kven kan få tenesta?

Føresette, helsestasjonen, barnehagar, skular og andre kan ta kontakt for å få råd og rettleiing om fysioterapi for barn og unge under 16 år. Det er ikkje nødvendig med tilvisning frå lege for å få time.

Det er fritak frå eigendel for barn under 16 år.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål om fysioterapi for barn og unge, kan du ta kontakt med fysioterapeut i eining for helse.

Kontakt

Berit Heien Heggen
Avdelingsleiar fysio-og ergoterapi / fysioterapeut
E-post
Telefon 95 07 94 28
Emilie Nyheim
Fysioterapeut område Selje og Bryggja
E-post
Telefon 90 19 04 04